יג

יג כיצד לא יפתח חבית יין העומדת להפתח מיד מפני שכבר מכרה לחנוניקט (א) וזה סבור שפתחה בשבילו להשקותו יין חזק ונפסד על ידו הפסד גדול שהרי חבית זו שפתחה תשאר חסירה ויתקלקל יינה ויבא להחזיק לו טובה בחנםקי (אלא אם כן הוא חביב עליוקיא שהיה פותח בשבילוקיב) אלא צריך להודיעו שלא פתחה בשבילוקיג כי מן הסתם אין לו להעלות על דעתו שכבר מכרה לחנוני. אבל בדבר שיש לו להעלות בדעתו שאינו עושה בשבילו ומטעה עצמו וסבור שעושה בשבילוקיד כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבודו אין צריך להודיעוקטו וכן כל כיוצא בזה:


קט) ברייתא חולין שם צד, א. טור ושו"ע סי' רכח ס"ו (הפתוחות). וראה קו"א.

קי) רש"י שם ד"ה לא יסרהב. סמ"ע שם ס"ק ט.

קיא) גמרא שם. סמ"ע שם. וראה מ"מ וציונים.

קיב) תוס' שם ע"ב ד"ה והא. ב"י שם ד"ה ואף לגנוב. סמ"ע שם. והטעם יתבאר לקמן סי"ד (במוסגר).

קיג) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

קיד) תוס' שם ע"ב ד"ה אינהו. טור ושו"ע שם.

קטו) גמרא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.