יח

יח אסור לפרכס את האדם ובהמה וכליםקלו העומדים להמכרקלז אדם כגון עבדקלח כנעניקלט שהוא זקן וצובע שער ראשו וזקנוקמ כדי שיראה בחורקמא ובהמה להשקותה מי סובין שמנפחין אותה וזוקפין שערותיהקמב כדי שתראה שמנהקמג. וכן אסור לקרד ולקרצף אותה כדי לזקוף שערותיהקמד. והכלים אסור לצבעם שיראו חדשיםקמה ואין השבח שמשביחם בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמיםקמו מפני שסוברים שהם חדשיםקמז ונמצא מטעה ומאנה. אבל חדשים מותר לצבעם כדי ליפותםקמח (וכן ליפותם בשאר מיני יפויקמט אפילו אם מתעלים בדמים יותר מן השבח שמשביחםקנ הואיל ואין כאן טעות ואונאה שהמוסיף דמים בשביל יופיין מוחל הואקנא מדעתו):


קלו) משנה ב"מ ס, א. טור ושו"ע סי' רכח ס"ט.

קלז) רש"י שם ד"ה לא את האדם. טור ושו"ע שם.

קלח) גמרא שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

קלט) רש"י שם ע"ב ד"ה זיבנן.

קמ) ראה סמ"ע ס"ק יד.

קמא) רש"י שם ד"ה צבעיה. טור ושו"ע שם.

קמב) גמרא שם. רש"י שם ד"ה מיא דחיזרא. טור ושו"ע שם.

קמג) טור ושו"ע שם.

קמד) גמרא ורש"י שם ד"ה מזקפתא. טור ושו"ע שם.

קמה) גמרא ורש"י שם ד"ה בעתיקי. טור ושו"ע שם.

קמו) טור וסמ"ע ס"ק טו.

קמז) רש"י שם.

קמח) גמרא ורש"י שם ד"ה בחדתי. טור וסמ"ע שם.

קמט) גמרא שם.

קנ) משנה ספ"ו דערכין. ולזה נתכוין רש"י במה שכתב שהוא מוחל. וראה דרכי החיים, אמת ואמונה, חלקי בחיים ס"ק ד.

קנא) רש"י שם.