יט

יט אסור לנפח בקרביםקנב כדי שיראו שמנים ורחביםקנג. ואסור לשרות בשר במיםקנד כדי שילבין ויהא נראה שמןקנה. ואם מנהג כל הקצבים לעשות כן והכל יודעים ממנהגם יש מי שמתירקנו לפי שאין כאן אונאה כיון שהכל יודעים ממנהגם (ושומר נפשו ירחק מזה כי אף על פי כן יש לחוש שיסבור הקונה שהוא שמן באמת שהרי יש הרבה שמנים בעולם ובשביל כך עושים כן כל הקצבים):


קנב) ברייתא ב"מ ס, ב. טור ושו"ע סי' רכח ס"ט.

קנג) רש"י בב"מ שם ד"ה ואין נופחין. טור ושו"ע שם.

קנד) ברייתא ב"מ שם. טור ושו"ע שם.

קנה) רש"י שם ד"ה ואין שורין. טור ושו"ע שם.

קנו) סמ"ע שם ס"ק טז.