כ

כ אסור לערב מעט פירות בהרבה פירות יפים שלא יהיו ניכרים בהם וימכור הכל בחזקת יפיםקנז ואפילו שניהם יפים אלא שאחד יפה מחבירוקנח. וחדש וישן אסור לערבקנט זה בזה וזה בזהקס כי הישן עושה קמח הרבה יותר מהחדשקסא והחדש יפה ממנו אם הלוקח רוצה להכניסו לאוצר לישנוקסב:


קנז) משנה שם נט, סע"ב. לפירוש הרא"ש שם פ"ד סי' כג. טור ושו"ע סי' רכח ס"י.

קנח) סמ"ע שם ס"ק יז.

קנט) משנה שם. טור ושו"ע שם.

קס) רא"ש שם. טור ורמ"א שם.

קסא) רש"י שם ס, רע"א.

קסב) ברייתא שם, לגירסת ולפירוש הרי"ף שם (לג, א), והרמב"ם הל' מכירה פי"ח ה"ה, ושו"ע שם. וראה סמ"ע שם ס"ק יח.