כא

כא התגר מותר ליקח פירות טובים ורעים מכמה מקומות וליתנם במגורה אחת למכור ממנהקסג אפילו אין הרעים ניכריםקסד מפני מיעוטם או מפני שדומים לטובים במראיתם לפי שהכל יודעים שהוא קונה ממקומות ויש במגורה שמוכרה ממנה תערובת טוב ורע ובחזקת כן קונים ממנוקסה. ובלבד שלא יתכויןקסו ליקח הרוב ממקום הטוב כדי שיצא עליו הקול שהוא קונה הכל ממקום הטוב וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמוקסז בענין שאינו ניכר בו:


קסג) משנה ס, א. טור ושו"ע סי' רכח סט"ז.

קסד) כדלעיל ס"כ (שכל האיסור הוא באין ניכרים).

קסה) רש"י שם ד"ה התגר. טור ושו"ע שם.

קסו) משנה שם. טור ושו"ע שם.

קסז) רש"י שם ד"ה שלא יתכוין. טור ושו"ע שם.