כג

כג וכל זה במקום שאין כל הקונים יין טועמים תחלה אבל במקום שנהגו שכל מי שקונה יין טועמו תחלה מותר לערב בו מיםקעז לעולם בענין שירגיש הטועמוקעח.

ובמקום שאין הכל טועמין אסור לערב אפילו יין קשה ברך אחר הגיתותקעט שהרך יותר טוב לשתות מהקשה וגם דמיו יקרים יותרקפ. אבל הרך בקשה מותרקפא. ובין הגיתות מותר אפילו קשה ברךקפב מפני שכשנותנין מעט קשה ברך בין הגיתות הוא משביחוקפג שמתקייםקפד. אבל במקום שהכל טועמין תחלה מותרקפה לערב לעולםקפו בענין שירגיש הטועמו:


קעז) רבי אחא בברייתא שם ב"מ ס, א (לענין קשה ברך). טור סי' רכח סי"ב (אף לענין מים ביין). ב"י שם (דהוא הדין והוא הטעם). שו"ע שם סי"ד.

קעח) רש"י שם ד"ה בדבר הנטעם (ויכול להבחין). רמב"ם הל' מכירה פי"ח ה"ה (מרגיש בו). ב"ח שם סי"ב (דוקא באופן האמור בגמרא שם: מזיגה דידי מידע ידע). באר הגולה שם (פירוש דוקא מים רבים).

קעט) גמרא שם. טור ושו"ע שם סי"א.

קפ) רא"ש שם פ"ד סי' כג. טור וסמ"ע ס"ק יט.

קפא) רא"ש וטור שם. רמ"א שם סי"ב (שמותר). סמ"ע שם (דהיינו אפילו אחר הגיתות).

קפב) משנה שם (שמותר). רב נחמן שם (בין הגיתות). טור ושו"ע שם.

קפג) רש"י שם ד"ה ובין הגתות. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

קפד) רא"ש שם. טור וסמ"ע שם.

קפה) גמרא שם, כרב אחא בברייתא שם (בדבר הנטעם). רש"י שם (שאדם טועם קודם שלקחו). רמב"ם שם (טעמו ניכר). שו"ע שם. וכדלעיל בריש הסעיף לענין תערובת מים (במקום שנהגו), וש"נ.

קפו) שו"ע שם. לגירסת הסמ"ע ס"ק כ, וב"ח שם סוף סי"ב.