כד

כד אסור לערב שמרים בייןקפז או שאר משקיםקפח אפילו כל שהואקפט ולמכור בסתם. ומכל מקום אם קנה ממנו חבית יין שלימה כל מדה בכך וכך כשבא למדוד יכול לערב השמרים עם הייןקצ ומוכר לו הכל ביחד אם אין המנהג בעיר בהפךקצא. אבל לא יערב בו שמרים מחבית אחרתקצב אפילו מכר לו שתיהן מפני ששמרי חבית זו מקלקלין יין שבחבית אחרתקצג:


קפז) משנה שם ב"מ ס, א. טור ושו"ע סי' רכח סט"ו.

קפח) רמב"ם הל' מכירה פי"ח ה"ח (בין ביין בין בשמן). רא"ש ב"מ פ"ג סי' טו (שדין יין ושמן שוה). טור ושו"ע שם סי"ט.

קפט) רמב"ם ושו"ע שם.

קצ) גמרא שם (אבל נותן לו את שמריו). רש"י שם ד"ה אבל נותן (של יין עצמו). רא"ש שם פ"ד סי' כג (קנה ממנו יין הרבה כך וכך מדות). טור ושו"ע שם סט"ו (קנו ממנו חבית).

קצא) רמב"ם שם הי"ב. טור ושו"ע סי' רכט ס"ב. סמ"ע שם ס"ק ז.

קצב) ברייתא ס, א (לא יערב של אמש בשל יום). רש"י שם (דסתם יום ואמש משתי חביות). טור ושו"ע סי' רכח סט"ו.

קצג) רש"י שם ד"ה של אמש. רא"ש שם. טור ולבוש שם סט"ו.