כה

כה מותר לברור הפסולת מתוך הגריסיןקצד ומן הקטניותקצה כדי שיראו יפיםקצו ללוקח ואינו כמטעהו לפי שזהו דבר הנראה לעיניםקצז ויכול הלוקח לראות ולהבין כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולתקצח וטוב לו להעלות בדמיהם כדי שלא יצטרך לטרוח ולבררםקצט. ובלבד שלא יברור העליונים ויניח הפסולת בתחתוניםר:


קצד) משנה שם ב"מ ס, א כחכמים. טור ושו"ע סי' רכח סי"ז.

קצה) טור ושו"ע שם.

קצו) רש"י שם ד"ה לא יבור. טור ושו"ע שם.

קצז) גמרא שם ע"ב, כרבי אחא בברייתא. טור ושו"ע שם.

קצח) רש"י שם ד"ה מתיר. טור ושו"ע שם.

קצט) רש"י שם. טור וסמ"ע שם ס"ק כג.

ר) משנה שם ע"א. רש"י שם ד"ה ומודים. טור ושו"ע שם.