כו

כו כל הפירות ותבואה וקטניות שיש בהן פסולת או מתליעות או עפרורית אפילו צרורות ואבנים ומוכרן במדה אין צריך לבררן אם נתערבו מאליהןרא שהרי הן נראין ללוקחרב. ובלבד שלא יערב בידיםרג. לפיכך אסור לברור צרור מתוך חטיו של חבירו שמפסידו חטין כמדת הצרור כשימכרן שיצטרך למדוד חטין תחת הצרור. ואם בירר ישלם לו הפסדורד ולא יחזיר הצרור לתוך החטין שהרי אסור לערב בידים אפילו כל שהוארה:


רא) ב"ב צג, ב. צד, א. ופרטי השיעורים בזה נתבארו בטור ושו"ע סי' רכט.

רב) סמ"ע סי' רכט ס"ק י.

רג) רשב"ם שם צד, רע"א. רמב"ם הל' מכירה פי"ח הי"ג. טור ושו"ע סי' רכט ס"ב. סמ"ע שם.

רד) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

רה) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.