כז

כז כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדבריםרו שנאמררז ולא תונו איש את עמיתורח ויראת מאלהיך זו אונאת דברים. וגדולה אונאת דברים מאונאת ממוןרט שזו ניתנה להשבון וזו לא ניתנה להשבוןרי וזו בממונו וזו בגופוריא והצועק על אונאת דברים נענה מידריב לפי שהיא צער הלב וקרוב להוריד דמעותריג:


רו) משנה ב"מ נח, ב. טור ושו"ע סי' רכח ס"א. וראה גם לעיל סי"ב.

רז) ויקרא כה, יז. ברייתא שם. סמ"ע שם ס"ק א.

רח) ראה לקמן ס"ל.

רט) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

רי) רבי שמואל בר נחמני שם. טור ושו"ע שם.

ריא) ר' אלעזר שם. טור ושו"ע שם.

ריב) רמב"ם הל' מכירה פי"ד הי"ח. טור ושו"ע שם.

ריג) רש"י נט, ב ד"ה חוץ משערי אונאה.