כח

כח כיצד היא אונאת דברים היו חמרים מבקשים ממנו תבואה לקנות לא יאמר לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לוריד אלא שמתכוין להתל בו דרך בזיון או בחמריםרטו. ואף על פי שיכול להתנצל לומר לו הייתי סבור שיש לךרטז הרי זה דבר המסור ללב ועל זה נאמר ויראת מאלהיך אני ה'ריז.

וכן לא יאמר לחבירו בכמה תמכור חפץ זה והוא אינו חפץ לקנותוריח או שאין לו דמיםריט אלא שכוונתו להטעות את חבירו ואחר כך כשלא יקנה יכיר חבירו שנתכוין להטעותו ויצר לורכ.

ואין צריך לומר שלא יאמר לו דברי קנטור אף על פי שאין בהם גנות ודופי שיש בו עתה שזה אסור משום לשון הרערכא אלא שמזכיר לו מה שכבר היה כגון אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךרכב.

או שמזכיר לו מה שהוא עתה שלא בלשון גנאי ודופי אלא בלשון תוכחה כגון אם היו יסורים באים עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוברכג הלא יראתך כסלתך וגו' זכור נא מי הוא נקי אבד וגו'. והם אמרו כן לאיוב לפי שהיה מצדיק עצמו ומרשיע מדת הדיןרכד.

או שאומר דבר אחר שעל ידי זה ניכר גנותו של חבירו כגון אם נשאלה שאלה בדבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע באותה חכמה מה תשיב בדבר זה או מה דעתך בדבר זהרכה. וכן כל כיוצא בדברים אלורכו שהם צער הלברכז אף על פי שאינו מחרפו בגנאי ודופי שיש בו עתה ואינו מכנהו בשם רע ולא מביישו ברבים.

ואין צריך לומר המחרפו בדברי גנאי ודופי אפילו ברמזרכח ואפילו הוא אמת אלא שאינו עון וחטא אשר חטא בענין שראוי לבזותו על דרך שיתבאררכט שיש בזה איסור אונאת דברים מלבד מן איסור לשון הרע שהוא אפילו כשאומר כן שלא בפניורל.

וכן המקללו בפניו יש בו משום אונאת דברים לבד מאיסור קללה לשום אדם מישראלרלא שהוא אפילו שלא בפניורלב כמ"שרלג לא תקלל חרש:


ריד) ברייתא שם ב"מ נח, ב. טור ושו"ע סי' רכח ס"ד.

רטו) כסף משנה הל' מכירה פי"ד הי"ד. ב"ח שם ס"ג.

רטז) רש"י שם ד"ה שהרי דבר.

ריז) ויקרא כה, יז. ברייתא שם.

ריח) משנה שם. טור ושו"ע שם.

ריט) פסחים קי[ב], ב.

רכ) ראה מ"מ וציונים. אמרי יעקב ביאורים ד"ה יכיר.

רכא) ערכין טו, סע"ב (אף בפניו). רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ב (גנות) וה"ה (אף בפניו). וכדלעיל או"ח סי' קנו סי"א. וראה אג"ק יח ע' תנא. אמרי יעקב ס"ק סו.

רכב) משנה וברייתא ב"מ נח, ב. טור ושו"ע שם.

רכג) איוב ד, ו-ז. ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

רכד) רא"ש שם פ"ד סי' כב. סמ"ע שם ס"ק ו.

רכה) רמב"ם הל' מכירה פי"ד הי"ד. שו"ע שם.

רכו) רמב"ם שם. שו"ע שם.

רכז) כדלעיל סכ"ז, וש"נ.

רכח) עיין סי' תכ סל"ח בהג"ה.

רכט) לקמן ס"ל.

רל) עיין רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ב וה"ה, וכדלעיל ריש הסעיף, וש"נ.

רלא) סנהדרין סו, א.

רלב) רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ו ה"א, ובס' המצות ל"ת שיז.

רלג) ויקרא יט, יד. גמרא שם. רמב"ם שם.