כט

כט וכן המכנה שם רע לחבירורלד אפילו הוא רגיל באותו כינוירלה ואינו מתבייש בו אם זה כוונתו לביישורלו אסור משום אונאת דברים. ואם ביישו ברבים אין לו חלק לעולם הבארלז. ואפילו שלא בפניו אסור משום לשון הרערלח אם מתכוין לגנותו ולבזותורלט.

ומאד מאד צריך ליזהר שלא לבייש שום אדם מישראלרמ בין בדבור בין במעשה. ואפילו עושה מעשה טוב ועל ידי זה באה הבושת לחבירו כמו שמצינו באחד מן החכמים שהיה רגיל להשליך מעות לעני בן טוביםרמא בכל יום בבוקר השכם בסתר אחורי הדלת שכשיפתח הדלת ימצאם פעם אחת ביקש העני לידע מי הנותנם שם והלך לראות וברח החכם מפניו עד תוך כבשן האש כדי שלא יתבייש הענירמב שנוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים שנאמררמג היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ולא אמרה לו בפירוש אלא ברמז אם יודה יודה ואם לאו לא תפרסמורמד:


רלד) רבי חנינא ב"מ נח, סע"ב (שאינו עולה מגיהנם). רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ח (להזהר). טור ושו"ע סי' רכח ס"ה.

רלה) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

רלו) רש"י שם ד"ה דדש ביה. טור ושו"ע שם.

רלז) ברייתא שם (דרש רבא) נט, א. אבות פ"ג מי"א. רמב"ם שם, והל' תשובה פ"ג הי"ד. וכ"ה לעיל או"ח סי' קנו ס"ח.

רלח) כדלעיל סכ"ח וש"נ.

רלט) הגהות מיימוניות שם אות א. וכ"ה לעיל או"ח שם סוף ס"י.

רמ) גמרא שם. רמב"ם הל' דעות שם (צריך אדם להזהר). טור ושו"ע שם (יזהר).

רמא) ראה מ"מ וציונים.

רמב) כתובות סז, ב.

רמג) בראשית לח, כה. כתובות שם. ב"מ שם.

רמד) רש"י שם ושם.