ל

ל ואפילו המוכיח את החוטא צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ולא ברביםרמה שלא יתבייש. וצריך לדבר עמו בנחת ובלשון רכהרמו ולא ידבר עמו קשות עד שיכלימנורמז אפילו בינו לבין עצמורמח שנאמררמט הוכח תוכיח את עמיתך יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר ולא תשא עליו חטארנ.

ואם לא חזר בו בסתררנא מכלימין אותורנב ברבים ומחרפין אותו בפניו ומקללין אותורנג ואת יולדיורנד בפניו עד שיחזור למוטברנה. וכן כל העובר על דברי חכמים ולא חזר בו בתשובה מותר לקרותו עברייןרנו ואין בו משום אונאת דבריםרנז שנאמר לא תונו איש את עמיתו פירשו חכמיםרנח עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות הזהירה תורה על אונאתו ולא העובר עליהן ולא חזר בו אחר שהוכיחוהו בסתר ובלשון רכהרנט.

ומותר לקרותו רשע בן רשע אף על פי שאביו צדיקרס:


רמה) רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ח (בסתר). וכ"ה לעיל או"ח סי' קנו ס"ח (בעבירה שבסתר). סי' תרח ס"ה (כנ"ל).

רמו) רמב"ם שם ה"ז. וכ"ה לעיל סי' קנו שם.

רמז) רמב"ם שם ה"ח.

רמח) רעיא מהימנא זח"ג פר' קדושים פו, א.

רמט) ויקרא יט, יז.

רנ) תורת כהנים קדושים פ"ד ה"ה. ערכין טז, ב. רמב"ם שם. סמ"ג ל"ת ו. וראה לעיל שם (שעובר בל"ת, ושמזה מוכח דהיינו אפילו בינו לבינו).

רנא) רמב"ם שם (בדברי שמים). וכ"ה לעיל שם, וסי' תרח ס"ה.

רנב) מגילה כה, ב (לבזוייה). רמב"ם שם. סמ"ג. הגהות מיימוניות. נמוקי יוסף (עיין שם דלא כסמ"ע), (אולי שייך לציון דלקמן). וראה לקמן הל' נזקי גו"נ סט"ו.

רנג) רמב"ם שם.

רנד) רש"י שם ד"ה בג'.

רנה) רמב"ם שם. וכ"ה לעיל שם ושם.

רנו) שבת מ, סע"א. וכ"ה לעיל או"ח סי' סג ס"ב. סי' תלא קו"א ס"ק א. שו"ת רבנו סי' כד. וראה לעיל או"ח סי' נה סי"ד וסי' תריט ס"א.

רנז) יראים סי' קפ. סמ"ג ל"ת קעא (שאם הונה אותך). הגהות מיימוניות הל' מכירה פי"ד אות ז (שאם הונה עצמו). נמוקי יוסף ב"מ (לב, סע"ב). רמ"א סי' רכח ס"א (והסמ"ע שם ס"ק ד (שחקר מה פירוש עצמו), לא עיין שם, רק בדרכי משה בשם הנמוקי יוסף, עיין שם בדרכי משה ודו"ק). וראה אמרי יעקב ביאורים ד"ה פירשו.

רנח) ב"מ נט, א. רש"י שם ד"ה עמיתו. וראה לקו"ש חי"א ע' 179 הערה 22.

רנט) מה שאין כן לפני שהוכיחו. ראה תניא פל"ב. וראה לקו"ש חי"א ע' 179 הערה 22.

רס) רב אשי סנהדרין נב, א. רמ"א סי' תכ סל"ח. וראה לעיל או"ח סי' תרו ס"י. אמרי יעקב ביאורים ד"ה ומקללין.