לא

לא המאנה את הגררסא בדבריםרסב עובר בשלשה לאוין וגר לא תונהרסג ולא תונו אותורסד ולא תונו איש את עמיתורסה וגר בכלל עמיתורסו לכך צריך ליזהר ביותר מאונאתורסז. והלוחצורסח ודוחקורסט בתביעת חובער ואין לורעא עובר גם כן בשלשה לאויןערב ולא תלחצנורעג וגר לא תלחץעדר ולא תהיה לו כנושהערה ולכך צריך ליזהר גם מזה ביותר:


רסא) ברייתא ב"מ נט, ב.

רסב) רש"י שם ד"ה המאנה.

רסג) שמות כב, כ.

רסד) ויקרא יט, לג.

רסה) ויקרא כה, יז.

רסו) גמרא שם.

רסז) טור ושו"ע סי' רכח ס"ב.

רסח) ברייתא שם.

רסט) רש"י שם ד"ה הלוחצו.

ער) רש"י שם ד"ה לא תהיה.

רעא) כדלעיל הל' הלואה ס"ב.

ערב) גמרא שם.

רעג) שמות כב, כ.

עדר) שמות כג, ט.

ערה) שמות כב, כד.