לב

לב וצריך ליזהר מאד באונאת אשתורעו שלא לצערה בדבריםרעז שמתוך שדמעתה מצויהרעח פורענות אונאתה ממהר לבארעט. ולעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתורפ וכך אמרו חכמיםרפא לבני דורם כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו:


רעו) גמרא שם ב"מ נט, א. טור ושו"ע סי' רכח ס"ג.

רעז) רש"י שם ד"ה באונאת.

רעח) גמרא שם. טור ושו"ע שם.

רעט) גמרא ורש"י שם ד"ה אונאתה. טור וסמ"ע שם ס"ק ה.

רפ) גמרא שם.

רפא) גמרא שם.