ו

ו הנושא ונותן באמונה אינו חושש לאונאהמד כיצד חפץ זה בכך וכך לקחתיו כך וכך אני משתכר בומה אף על פי שנתאנה בלקיחתו וכל המתאנה אינו רשאי להונות אחרים בשביל כךמו זה מותר שהרי זה כמפרש לו שלא יסמוך על שיווי המקח אלא על הדמים שקנה הואמז:


מד) ברייתא נא, ב. טור ושו"ע סי' רכז סכ"ז.

מה) רמב"ם הל' מכירה פי"ג ה"ה. טור ושו"ע שם.

מו) רא"ש בתשובה כלל קב סי' ח. טור ושו"ע ורמ"א סי' רלב סי"ח.

מז) מ"מ שם, ונמוקי יוסף (לא, א) ד"ה גמ', בשם הר"ח.