ז

ז הנושא ונותן באמונה לא יחשוב הרע באמונה והיפה בשוויומח שאם קנה עשר יריעות בעשרה דינרים ויש בהן שאינן שוות דינר ויש בהן ששוות יותר לא יחשוב הרעות כל אחד בדינר והיפות בשווייןמט ועל זה יטול הריוח שיתפשר עמונ שאין זו אמונה אלא אונאה. רק יחשב הכל באמונה כמו שקנאן יחד. והוא שמוכרן גם כן ביחד אבל אם מוכר הרעות בפני עצמן והיפות בפני עצמן מוכרן בשוייןנא מלבד הריוח שנוטל כמו שמתפשר עמו:


מח) ברייתא שם ב"מ נא, ב. טור ושו"ע סי' רכז סכ"ח.

מט) ר"ח בתוס' שם ד"ה לא. טור ושו"ע שם.

נ) כדלעיל ס"ו.

נא) ברייתא שם (או זה וזה באמנה או זה וזה בשוה). תוס' שם (פירוש אם ימכרם כולם יחד כו' אם ימכור רעים לבדם כו' יפים לבדם כו').