ח

ח הנושא ונותן באמונה מעלה לו על דמי המקח שכר הכתףנב המוליך מביתו לחנותונג ושכר הגמלנד ושכר הפונדקנה אם הביא מעיר אחרת וכן שאר כל הוצאותנו וכוללם בדמי המקחנז ועל זה יטול ריוח שנתפשר עמונח אבל שכר טירחא לא יכלול בדמי המקחנט (כי הוא בכלל הריוח מן הסתם בדעת בני אדם שנוטל ממנו כמו שנתפשר עמו ולא בדמי המקח הואיל ולא הוציא מעות ונמצא שאם כוללו בדמי המקח בסתם ואינו מפרש כן להלוקח הרי זה מטעהו ומאנה אותו):


נב) ברייתא שם נא, ב. טור ושו"ע סי' רכז סכ"ח.

נג) רש"י שם ד"ה ונותן לו.

נד) ברייתא שם.

נה) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

נו) נמוקי יוסף שם (לא, סע"א).

נז) טור ושו"ע שם.

נח) טור ושו"ע שם. סמ"ע שם ס"ק מח.

נט) ברייתא שם (אינו נוטל). טור ושו"ע שם (לא יעלה על דמי המקח).