ג

ג ואפילו הגונב על דעת להחזיר אותו החפץ עצמו אלא שרוצה לצערו זמן מהכט. ואפילו אין כוונתו לצערו כלל (א) אלא שגונב דרך שחוקל הרי זה עובר בלא תעשהלא. (ב) ויש אומריםלב שאינו אסור אלא מדברי סופרים שלא ירגיל עצמו בכךלג:


כט) ברייתא ב"מ סא, רע"ב. ס' המצות להרמב"ם ל"ת רמד. ב"י סי' שמח ד"ה אסור. לבוש שם ס"א.

ל) רמב"ם הל' גנבה פ"א ה"ב. טור ושו"ע שם ס"א.

לא) רמב"ם בס' המצות שם. לבוש שם. וראה קו"א ס"ק א-ב.

לב) לחם משנה הל' גנבה פ"א ה"א, בדעת הרמב"ם שם ה"ב. וראה קו"א ס"ק ב. קובץ דברי תורה ע' עה.

לג) רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.