ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן טז

נידון פרה שיוצא ממנה זולא"ק נגד הכרס והעור שלם מהודענא כי השומע שמע וטעה שאין החשש כלל שום נקיבת בני מעיים מאחר שהעור (שלם) אלא שמא (נקרע) בשר החופה שיעור טפח. אעפ"כ בספק יש להתיר החלב כמ"ש בבית לחם יהודא (סי' מ"ח סק"ז) בשם תשובת בית יעקבא אך על מ"ש בשם הב"ח להקל לגמרי אין לסמוך על זה למעשה אמנם בגוף הדין דבשר החופה יש להאריך הרבה לבאר מקומן היטב כי לכאורה יוצא דופן היכי משכחת לה וגם עובדא ברבי אלעזר ברבי שמעון פרק הפועלים ואם ירצה השם פנים אל פנים אדבר:


א) עי' צ"צ יו"ד סי' נ"ט ס"ה.