ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן יז

בשר שלא היה מנוקר מגידי הדם ושהה ג' ימים בלא מליחה וקודם כלות הג' ימים שפכו עליו מים בהעברה בעלמא והיה הפסד מרובהא זו שאלה נשאלה מהרב המנוח ר' בנימין ז"ל שהיה מ"ץ בליבאוויץ מן אדמו"ר הגאון ז"ל והשיב תחלה בעל פה שאין הפסד בזה לבשלו אחר שיצלהו מעט כחצי צלייתו. אך אח"כ כשנתוודע להרב השואל הנ"ל שיש הפסד מרובה בדבר שהבשר עולה ערך על שבעים רוב"ל והבשר היה שמן מאוד ויתקלקל בצלייה ואז היה זמן העינוי שלהם. חזר השואל וכתב לאדמו"ר ז"ל נ"ע עוד בזה וז"ל והנה הט"ז אוסר בהעברה בעלמא אם לא היה מנוקר אך המשאת בנימין ביאר בתשובה דמהני אפילו לא היה מנוקר והגהות שערי דורא בשם הגאונים מתיר לשרותה בפושרין ולמולחה אפילו אחר שלשה ימים עכ"ל השואל הרב ר' בנימין הנ"ל. וזה אשר השיב לו רבינו הגאון ז"ל במכי"קב במנחת יעקב (כלל ד' סק"ד) סתר דעת המשאת בנימין ממהרי"ל ואעפ"כ מחמת ההפסד מרובה יש להתיר לבשל ע"י שרייה בפושרין כשעה ושתים קודם המליחה וגם לנקר חוטי הדם היטב היטב קודם המליחה ואחרי השרייה בפושרין דוקא לרככם תחלה ולהסירם אח"כ קודם המליחה. שניאור זלמן. ע"כ:


א) הובא בשלימות צ"צ פס"ד דף קנ"ד ע"ג.

ב) עי' צ"צ יו"ד סי' נ"ו דף מ"ט ע"ד ודף י' ע"א.