ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן כ

נשאל הרב שי' אם יש לנהוג איסור חדש ביי"שא, והשיב דבר פשוט בקצרה כי יש להתירו מטעם תערובות ואף דהוה דבר שיש לו מתיריןב להשהותו עד אחר העומר זה אינו דהא מטעם חמץ אי אפשר להשהותו כי אם עד הפסחג, והבן.


א) ראה שוע"ר סי' תפט סוף ס"ל (לאסור ביי"ש ומי דבש). סי' תמב ס"ט בהג"ה (לענין חמץ, להקל בהפסד גדול ביי"ש). חידושי צמח צדק (ז, ד) שהשוה דין חדש לחמץ בפסח, לענין זה (או אפשר דמיירי הכא בתערובת חדש בישן).

ב) ראה שו"ת הרא"ש כלל ב ס"א, בשם תשובת הר"מ. ט"ז סי' רצג סק"א. שוע"ר סי' תקיג קו"א ס"ק ה.

ג) ראה גם שדי חמד מערכת חדש אות טו.