ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן כא

אחרי העיון והדרישה היטב בכל עניני האורענדי והשייכים אליו והמסתעפים ממנה ואחר שמיעת כל אמתלאות וטענות של כל הצדדים השייכים לאורענדי דק"ק ליאדי אלה הדברים אשר יצא מאתנו החתומים מטה בהסכמת הצדדים על פי פשר בכל תוקף ועוז הקומפראמיס על פי תיקון ונימוסי הקסריות.

וזה יצא ראשונה. שזכות וענין האורענדי מהשר יר"ה שייך לכל האפציסטווע ואין יחיד או יחידים רבים ונכבדים רשאים לשכור מהשר הנ"ל לעצמם או אפילו לצורך האפציסטווע כי אם שיתנו להם כללות האפציסטווע ובעלי מחיות רשות והורמנא בכתוב וחתום דוקא כי לכלל האפציסטווע יש להן דין קדימה להחזיק האורענדי כדת מנימוסי הקסריות. וטבע ומנהג שרים יר"ה לדרוש טובת הכלל כולם ולא טובת יחידים בלבד.

שנית שאין האפציסטווע מחזיקי האורענדי רשאים לעשות שום התחדשות בעולם בעניני נתינות האורענדי כגון לעשות איזהו נתינה חדשה מדברים שלא היתה מהם נתינה חדשה בשנים שעברו ואפילו אם השר יר"ה יתן להם רשותו והורמנא בפיו לעשות איזה נתינה חדשה או להחכיר איזה דבר ליחידים אעפ"כ מאחר שזכות האורענדי שייך לכל האפציסטווע כולה הרי גם יחידים יכולים לעכב עפ"י דת ודין. גם אם יצא איזה פונקט או פונקטין אשר עפ"י דת ודין אין היחיד יכול לעכב. אעפ"כ על פי פשר דבר נגמר בכי טוב שלא לחדש דבר מעתה. ועניינים השייכים לשנה זו יבואר במכתב בפני עצמו.

והעובר על אחד מהנ"ל או על אחד מהדברים השייכים לשנה זו המבוארים במכתב בפני עצמו. ורבצה בו כל האלה והשבועה הכתובה מלבד אשר נלכד במצודת החרם יהושע בן נון ובית דין העליון והתחתון והבדילו ה' לרעה מכל שבטי ישראל ככל האלות הברית הכתובה בתורת כהנים ובמשנה תורה ודמו בראשו ואנחנו וכל ישראל נקיים. ולהיות לאות ולמשמרת באתי על החתום יום ה' כ"ד ניסןא תקנ"ה לפ"ק:

נאום שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זלה"ה


א) ראה אג"ק רבנו מקורות והערות לאגרת פז.