ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן כו

ה' ישפות שלום וחיים לא"נ הרבנים המאורות הגדולים בד"צ דק' פאליצק יצו ה' אתם את הברכה וחיים עד העולם ולכל המסתופפים בצל החכמה חיים נס"ו:

אחד"ש כמשפט לאוהבי שמו באתי בתפלה קצרה לעורר רוח נדבתם להתאמץ במצוה רבה אודות הגט מומר שניתן מק' דענאבורג לפני בד"צ דשם ובאתה האשה לק' בארדיטשוב ואין מכיר שם חתימת ידי הב"ד הנ"ל ושלח אלי הגאון אב"ד דק"ק הנ"ל לקיים חתימתן ע"י החתום מטה. והנני שולח ההעתק למעכ"ת לשלוח לשם שיבואו על הח"מ וישלחו למעכ"ת. ומעכ"ת יקיימו חתימותיהן וישלחו אלי כי אני איני מכיר חתימת ידי הב"ד הנ"ל רק חתימת יד מעכ"ת ותחשב לצדקה וחסד ואמת ד':

א"נ ד"ש שניאור זלמן: