ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן כח (א)

[ענין היתר עגונה שהשיב בארוכה להרב הקדוש דבארדיטשוב ז"ל]

(א) ענוותוא תרבני לצרפני להיות נמנה לדבר מצוה רבה התרת עגונה אשר שקדו חכמים בתקנתן והקילו הרבה קולות משום עיגונא ואפילו בגופה של עדות ותחלתה כמו נידון דידן לפי דעת הרא"ש בתשובות (וגם בפסקיו) ודלא כר"נ ור"ש שבמרדכי והגהות מיימוניות שנתלו בסוגיא דריש פרק יש בכור שלא להקל כלל משום עיגונא בתחלת עדות. וכמ"ש לקמן באריכות בראיות עצומות וגם לסתור ראיות ר"נ ור"ש אשר בגללן נטו הרבה תשובות גדולי האחרונים מדעת הרא"ש הנ"ל כדלקמן:

והן אמת כי הסימן דצפורן עבה אשר דעת כת"ר דעת תורה דעת נוטה שלא ללמוד מתשובת מהר"ם פדואה לסמוך על סימן זה לבדו להתיר משום דהיא מילתא דשכיחא קצת במדינות אלו הנה דבריו הנ"ל אינן צריכין חיזוק ממני בשגם שגם בתשובת מהר"ם פדואה שלפנינו לא הוזכר בפירוש צפורן עבה רק שהיו הצפרנים מקולקלים והתיר מהר"י מולין כו' ומי יודע איזה קלקול היה שם וכמאמר רז"ל אין למדין הלכה מפי מעשה וכן בתשובת פנים מאירות וכנסת יחזקאל לא סמכו על סימן זה לבדו. אמנם בצירוף סימן דצמצום המקום כעובדא דנידון דידן שהועד שהיתה הצפורן העבה באצבע הגדולה הימנית התירו בתשובה הנ"ל (אף שהיו במדינות אלו וסמוך לזמנינו דומיא דנקב בצד אות פלונית וכדעת הרד"ך גבי שומא כו' ואף שבנידון דידן הועד שהיתה שחורה אין לחוש בזה משום שהמראה עשויה להשתנות כמ"ש לקמן) והגםב שיש לחלק קצת דלא דמי לאות פלונית דמקרי צמצום המקום לגבי נקב דעלמא (שבלשון הגמ' שם) דהיינו כל הקלף שהגט נכתב עליו שיכול להיות בו נקב או אפילו לגבי כל האותיות שבגט משא"כ צפורן עבה באצבע אחת לגבי עשר אצבעות לבד אף על פי כן יש להתיר בפשיטות בצירוף עוד סימנים שבגופו כדלקמן:


א) עי' צ"צ אה"ע סי' פ"ז והוא הגהות על תשובה א' והסימנים שנסמנו בכאן א' ב' ג' וכו' הם כפי הסעיפים שבצ"צ.

ב) הובא בצ"צ אה"ע סי' ע"ו ס"ד.