ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן כח (ד)

(ד) אך אמנם אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר מיהא איכאא דצירוף סימנים טובא מילתא היא כמו סימן מובהק מהא דלא חיישינן בגמ' (פ"ג דגיטין דף כ"ז ע"ב) דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדים וא"ל דדוקא משום צירוף ד' שמות שמו ושמה ושני עדים דזה אינו דהא אפילו בהוחזק ב' יוסף בן שמעון בעיר אחת ושמות נשותיהם שוין נמי לא חישיינן בכהאי גוונא דאמרי מעולם לא חתמנו כו' כמבואר בהדיא ברמב"ם (פ"ג מהלכות גירושין) וכן הוא בהדיא ברי"ף ורא"ש (שם וע"ש ברא"ש דלא גרס יוסף בן שמעון זה כפרש"י) :


א) עי' צ"צ אה"ע סי' מ"ט ס"ב וסי' ס"ג ס"ב.