ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן כח , והא

והא דהצריך הרי"ף סימן מובהק דנקב בצד אות פלונית דווקא ואפילו בלא הוחזקו אע"ג דבסוף יבמות הביא להלכה לישנא בתרא דרבא דבשומא סימן מובהק קמיפלגי יש לומר דלגבי גט חשש לחומרא כאביי דגט לא דמי למיתהא דבעגונה הקילו ובגט אפשר ליתן גט אחר כמ"ש הרא"ש האי טעמא גופיה להרי"ף שם בלאו הכי לענין פלוגתא דאביי ורבא בריש פרק ט"ו דיבמות דהרי"ף חשש לחומרא גבי גט דלא כרבא ואחריו נמשכו הטור וש"ע סי' קל"ב סעיף ד' (וגם י"ל דרי"ף לשון הגמרא נקט ואות פלוני לאו דוקא אלא לאפוקי נקב בעלמא אבל כל מקום מסויים כאמצע שטה פלוני או על גבי תחלתה וסופה דינו כאות פלונית וכדעת הרמ"ך דלעיל) :

והשתא אתי שפיר טובא במסקנא דסוגיא דיבמות ללישנא דכ"ע סימנים דרבנן דלא משני מידי בגמרא לברייתא דמצאו קשור כו'. ומ"ש התוס' דמיירי שמצאו בעצמו הוא דוחק גדול מאד דא"כ מאי פריך בתר הכי ללישנא דסימנים דאורייתא וחיישינן לשאלה מברייתא זו דמצאו קשור בכיס אימא נמי דמיירי שמצאו בעצמו כמו ללישנא דסימנים דרבנן דתו ליכא למיחש לשאלה משום דנאמן במיגו כו' וכמ"ש מהרש"א בסוגיא דב"מ וגם לתירוץ הב' שבתוספות ע"כ צ"ל שידוע לנו או להעדים שהניח הגט בכיס דאל"כ מאי מהניא העדאת עדים שהכיס שלו אם אין ידוע לנו כלל שהניח הגט בכיס אלא על פיו והוא אינו נאמן בלא מיגו אפילו ע"י סימן אלא בעדים דוקא או סימן מובהק וכצ"ל בתוס' וידוע שהניחו שם (דאל"כ תיבות וידוע שם אין להן פירוש כלל דאיזו ידיעה נצרכה לנו אחרי העדאת עדים) וא"כ תו ליכא למיחש לשאלה (וכן לתירוץ הג' שבתוס' ליכא למיחש לשאלה) כיון דמה שאומר הבעל או שלוחו שהגט קשור בכיס אמרינן שזהו סימן מובהק משום דלא שכיח כלל לקשור גט בכיס א"כ מעתה אין לחוש כלל שמא יוסף בן שמעון אחר קשר גט בכיס ובודאי גט זה הקשור בכיס הוא של יוסף בן שמעון זה אלא ודאי דמיירי שהשליח נותן איזה סימן בכיס כו' כדפרש"י לסלקא דעתך דמקשה בתחלת הסוגיא וגם עתה במסקנא כן הוא:


א) עי' צ"צ אה"ע סי' ס"ו ס"ז.