ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן לב

ה' ישפות שלום לעבדו ידיד[י] הרב המופלג בתורה ויראת ה' אוצרו חסידא ופרישא כש"ת מו"ה יעקב נ"י מסמילא:

עוונתו תרבני לצרפני להיות נמנה לדבר מצוה רבה התרת עגונה בכחא דהיתרא עדיף וכמצוה עלינו מפי חז"ל. אשר הרבה שקדו בתקנת עגונות ואף גם כאן בנידון דידן דעת מהרש"ל בים של שלמה סוף פ"ו להתיר לגמרי באומר אמרו במקום עגון כדעת ר"י שברא"ש פרק המגרש וברמזים שם ורבינו ירוחם נתיב כ"ד ח"ג ודלא כפרי חדש והגם כי חלילה לנו לסמוך על זה לבד נגד סתימות בעלי הש"ע דכ"ע גרירי בתרייהו אך אעפ"כ כדאי הוא לסמוך להקל בנידון דידן דמסתבר טובא דבכהאי גוונא שאחד מהשומעים כתב הגט מודים כל הפוסלים באומר אמרו משום דלא חשיבא לשמה לבד ולא משום שליחות וכמ"ש כת"ר אלא שמרוב ענוותנותו וכו' והנה יש להאריך בזה הרבה בטוב טעם ודעת להתיר בזה גם להאומרים דבעי שליחות לכתיבה וגם לעשות סמוכות לדעת רש"ל הנ"ל בבירור וליבון ההלכות וישוב הסוגיות על מכונן אך כי מעשה הכתב עלי לטורח גדול ואין הזמן גרמא כעת בקיץ שהלילות קצרות וכל היום איני מופנה מכל צד כי העם נצב עלי מבוקר עד ערב ובשלהי קייטא אשיב פנאי שלי לכתוב באריכות המענה אי"ה כ"ד או"נ שניאור זלמן בא"א מוה' ברוך זצ"ל:

ולענין החתימות פשיטא דיש עוד צד להקל לבד מדעת הש"ע דלעיל ולהתיר במקום עגון עכ"פ על פי מ"ש הפרישה סי' קמ"א ס"ק (פ"ד) [פ"ו]. ידידו הנ"ל: