ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן לח

מודעת זאת דספק דאורייתא לחומרא ובשינוי השם כל דהוא מקרי חספא בגמרא פ"ו. והנה לולי הכתיבהא הנהוגה בתיה רק המבטא לחוד ודאי שיש להסתפק בקריאת שם זה אולי נגזר משם בת שבע שנעשה ממנו קיצור השםב בַשֶא (ומה שקורין בשיא הוא לרפיון לשון המדינהג כמו בילייֶע געליע ודומיהן במדינתינו ולא בשאר מדינות) אף גם לשם העריסה כמו שם העריסה סתירה מאסתר וסאייה משרה ורישא מרבקה ושארקה משרה. אף שכותבין שארקה וסאייה לכתחילה אפילו בדיעבד מ"מ מודים דנגזר משרה ורבקה מדכותבים ה' לבסוף ע"ש בבית שמואל וכ"מ מפשט לשון הבית שמואל גבי בטשיל שהוא שם העריסה והוא כינוי לבת שבע וכן בתקא.

מכי"ק רבינו נ"ע ע"י העתקות ונראה שיש בה טעות סופר (וגם חסר) :


א) עי' צ"צ סס"ד ח"ב דף ב' ע"ד.

ב) רי"ט ע"ה ד' רכ"ב ע"ו ג' רכ"ג ע"ו ד' רל"ג פ"ב ג'.

ג) רל"ו פ"ה ג'.