ספריית חב"ד ליובאוויטש

סי' לח

מודעת זאת דספיקא דאורייתא לחומרא ובשנוי השם כל דהוא מקרי חספא בגמ' פ"ו והנה לולי הכתיבה הנהוגה בתיה רק המבטא לחודי' ודאי שיש להסתפק בקריאת שם זה אולי נגזר משם בת שבע שנעשה ממנו קיצור השם  בשא (ומה שקורין בשיא הוא לרפיון לשון המדינה כמו ביליא געליא ודומיהן (ודומיהןא) במדינתנו ולא בשאר מדינות) אף גם לשם העריסה כמו שם העריסה סתירה מאסתר וסאייה משרה וריסה מרבקה ושארקה משרה אף שכותבין שארקה ושאייה לכתחלה אפי' בדיעבד מ"מ מודים דנגזר משרה ורבקה מדכותבים הא לבסוף ע"ש בב"ש וכ"מ מפשט לשון הב"ש גבי בטשיל שהוא שם העריסה והוא כינוי לבת שבע וכן בתקאב.


א) נכפל בכת"י

ב) כ"ז נעתק מכת"י שנשלח לכ"ק אדמו"ר בעל הצ"צ ובסוף העתקה כותב: כל זה העתקתי אות באות מגוף כי"ק ולא שניתי  שום אות כלל וגם שם סאייה כתוב בכי"ק בתחלה בס' ואח"כ בש' כאשר העתקתי וגם בשם בשא כתוב בכי"ק תחלה השי"ן רחוק מן האל"ף ונקודת הסגול תחתיו אמנם אין שם יו"ד ניכרת ואח"כ כשכתב ומה שקורין בשיא כתב שם  בשי"א ביו"ד ושם ביליא כתוב נקוד בכי"ק הסגול תחת הלמ"ד והיו"ד נחה. ואי"ה כאשר אזכה לעמוד לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א הנני [ל]הביא הב"ש שלי עם גוף כי"ק אדמו"ר רה"ג נ"ע. ע"כ.

וכתב על זה על הדף כ"ק אדמו"ר הצ"צ בכתי"ק:

ואני אומר הנה טעם האומרים שלא לכתוב בתי' בתיו הוא מפני שבתורה נאמר בתיה בחיריק תחת הבית. אכן מצאתי במדרש רבה ר"פ ויקרא ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר לה הקב"ה לבתי' בת פרעה משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את לא את בתי ואני קורא אותך בתי שנאמר אלה בני בתיה בת פרעה בתי יה עכ"ל המדרש שם פרשה א' מזה יש ללמוד לכתוב בתיה בתיו לכן עובדא בא לידינו באשה שחותמת א"ע בתיה בתיו וכתבנו הגט בתיה רק לחומרא דמילתא כתבו גט שני אח"כ בשא.