ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן מב

באה"ע סי' צ' בבית שמואל ס"ק נ"ג שהיא הכניסה כו' לאו דוקא היא אלא הוא הדין שהכניס הוא כדאיתא בגמ' ע"ש ברא"ש ורז"ה ורמב"ן וכן משמע בהדיא מלשון הטור כסף וזהב כו' וכן מה שהחתן כו'. וכן הוא בהדיא במהרי"ק בשם הר"מ מרקנאטי בשם תשובת הרי"ף אלא א"כ התנו עמו שיכניסם לה כו' אין בעל חוב כו' ע"ש. וכן הוא בהדיא בחו"מ סי' צ"ז סעיף כ"ה. וטעמא דמלתא משום דבהא לאו בדעתו לחוד תליא מלתא. עיין תוס' ב"ק דף ק"י סוף ע"ב והחלקת מחוקק שפירש לשון הש"ע כשהכניס לה ולא במתנה י"ל דס"ל כהדרכי משה דהרא"ש וטור פליגי על תשובת הרי"ף שבמהרי"ק ולא ס"ל לחלק כמ"ש הבית שמואל והבית שמואל אזיל לשיטתיה. ודוק היטב: