ספריית חב"ד ליובאוויטש

סימן מג

שם בסי' קי"ח סעיף י"ט בהג"ה במתנות שנתנו להחתן כו' עיין דרכי משה סי' נ"ה בשם בנימין זאב וע"ש בבנימין זאב דמיירי במתנות שמצד הכלה. אבל של אבי החתן מבואר בהדיא בתשובת מהרי"ל דאפילו הסבלונות של הכלה ששלח לה חמיה חוזרים אליו ואפילו הטבעת קידושין עיין חלקת מחוקק סי' נ' ס"ק ה' רק שאר טבעות ודומיהם שנותנים להכלה (או להחתן לכבוד הכלה לפי דעת האחרונים במהרי"ל) מב' הצדדים היינו אפילו מהשושבינים של החתן ולא של אבי החתן עצמו אע"ג דאפשר שצריך אבי החתן לשלם להשושבינים לימים דהיינו כשהם ישיאו בניהם ויהיה הוא להם שושבין אפ"ה לא חילקו הקהילות כו'. ע"ש במהרי"ל סי' ס"ד ובמהרי"ו סי' ס"ה נמי מוקי תשובת מהרי"ל במתנות של הכלה שהם נכסי מלוג שלה. אבל מתנות של החתן לא מצינו בשום מקום שיהיו נכסי מלוג שלה. ואף את"ל דהם נכסי מלוג לא עדיפי מסבלונות ששלח לה חמיה דהדרי. וטעמא דבנימין זאב הוא משום שאביה נתנם לו ואיכא עגמת נפש. וגם בתשובת מהרי"ל שם מדמי הסבלונות שחוזרים משום עגמת נפש להא דאמרינן בגמרא מוהרי הדרי כו'. ועיין סי' נ' סעיף ד' דמוהרי דידה נמי הדרי לה אבל מתנות שניתנו לו מאביו ליכא למאן דאמר דיחזירם לחמיו כמשמעות האחרונים לפ"ד מהרי"ל ודבריהם צע"ג למעיין היטב בתשובת מהרי"ל (ע"ש ובסי' פ"ד שהטבעות ניתנים להכלה) שם. והוכחת מהרי"ל מתשובת מהר"ם אינה אלא על ירושתה דלא ירתי לה מידי אבל מתנות שזכה בהן בחייה לא פקע זכותו במיתתה אפילו במה שנתן לו חמיו אלא משום עגמת נפש לפ"ד בנימין זאב. ואף גם זאת אפשר דדוקא בשל חמיו לבד או לכל היותר אף של כל צד הכלה כמ"ש בבאר היטב בשם כנסת הגדולה ומשום דנותנים בשביל כבודה. אבל של צד החתן אין לדמות למ"ש מהרי"ל שם דהקהלות לא חילקו כו' דהתם הפקיעו ירושת הבעל לגמרי שלא יירשנה בעלה מכח התקנה וממילא יורש אביה כל מה שהיה לו זכות בחייה אף במה שלא שייך בו עגמת נפש הואיל וכבר הפקיעו ירושת הבעל לגמרי משום לא פלוג. אבל להוציא מיד החתן מה שזכה בו בזכייה גמורה ולא בתורת ירושה אין להוציא אלא משום עגמת נפש לחוד דלא שייך למימר דמשום לא פלוג הפקיעו זכותו שזכה במתנה זו. שא"כ נפקע זכותו מכל מתנות שבעולם דמאי שנא מתנה זו משאר מתנות שנתנו לו אחרים שלא ביום חתונתו כיון שאין בה משום עגמת נפש. ואת"ל לא פלוג בחזרה סגי בחזרה לאב כל מה שנתן הוא אבל להחזיר לו מה שנתנו אחרים אין לזה מקום כלל אם לא מתורת ירושה שהאב יורש את בתו ובמה שלא זכתה היא בחייה איך יזכה בו אביה במיתתה. וצריך עיון בכל זה: