ספריית חב"ד ליובאוויטש

ק,ד

אשר יאמר הגי פי' הגי מלשון הגיון לבי שהוא דבור שבמחשבה וממנומקבלים המלאכים כי הגי הוא פועל יוצא שמפעיל הדבור שידברו וישוררו המלאכים בעלי השיר והוא ג"כ מלשון כאשר הוגה מן המסלה דהיינו שנמשך מהמחשבה לדבור עד"מ שמחשב איך לדבר. והוא ההשפעה הנמשכת מהיכל ק"ק (וזהו לשון כאשר הוגה מן המסלה כי בהיכל ק"ק דבריאה נמשך אור האצי' כדי להעלות המל' כמ"ש בפע"ח גבי סמיכת גאולה לתפלה ועמש"ל בד"ה רני ושמחי בפי' וצדקתך ירננו ובפי' מ"ש בזהר רננא ברמשא ושמחה בצפרא. וזהו ענין בערב היא באה כמ"ש באו לפניו ברננה דהיינו העלאה ממטה למעלה זהו שייך במדת לילה שהוא הסתר והעלם אוא"ס ב"ה וכו' כמש"ש. ומדת יום הוא המשכת אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה בחי' עבדו את ה' בשמחה וזהו ובבקר היא שבה כי באה ושבה הן הן בחי' רצוא ושוב):