קי,ג

דגלגלתא לא יוכל להתגלות כלל כ"א שהוא בבחי' מקיף ולכן שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ועמ"ש בד"ה מנורת זהב ע"פ ומעולם לא שמעו כו' עין לא ראתה כו' ע"ש אך אפס קצהו ומעין ודוגמא בעלמא מאיר ומתגלה ונמשך למעלה מבחי' חוורתי הנ"ל בכל שבת בשחרית והיינו בי"ב לחמי' שנקר' סעודת' דעתיק' כמ"ש במ"א בביאור המאמר יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי:

ב. והנה אהרן היה מז' הרועים כידוע ופי' רועה גשמי היינו שזן ומפרנס לצאנו ואין הפרנסה משל עצמו רק שנותן להם עשב אשר בשדה כו'. וכך למעלה הנה אהרן כה"ג היינו שבחי' אה"ר ואהבה זוטא נמשכים ממנו שנקרא הר והר ההר כמ"ש במ"א וכמאמר לא כאברהם שקראו הר כו' והן אותיות הר שבתיבת אהרן והאלף שבו היינו שממשיך מבחי' חוורתי הנ"ל שבגולגלתא דא"א שנק' אלופו ש"ע הנאצל כו'. והוא ממשיך עד בחי' המל' דאצי' והוא ענין הנו"ן פשוטה שהולכת ומתפשטת עד בחי' למטה מטה כו'. וכמ"ש במ"א. והפרנסה עצמה אינה משל עצמו אלא שמביא האור והשפע מבחי' חוורתי הנ"ל למטה להאיר בכנס"י. וזהו בהעלותך את הנרות שהמצות נק' נרות. כמ"ש כי נר מצוה והי' מדליק בהן האור והחיות דהיינו מבחי' שרש המצות הנ"ל. דאע"פ שאין שכר מצוה ממש בהאי עלמא כנ"ל. היינו בבחי' שכר גשמי אבל בעבודת ה' נמשך ההארה מהמצות ומתגלה גם עכשיו ע"י אהרן שנק' רועה שזן ומפרנס כו'. וזו הוא שרש ענין שמחה של מצוה וכמ"ש תחת אשר לא עבדת כו' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. שמחה זו היינו בחי' גילוי האור מבחי' חוורתי הנ"ל שהוא בחי' פנימי' העונג העליון כו' ומקום גילוי זה האור של השמחה הוא בבחי' פנימית בינה. וכמ"ש אם הבנים שמחה כנ"ל. וסבת השמחה הוא מפני בחי' התחדשות העלאות רפ"ח ניצוצות. וזהו כמשל כליון הפתילה בהעלות אהרן את הנרות בכל בין הערביים. והרי יש כאן ב' מדרגות הא' בחי' ההעלאה והוא מ"ש בהעלותך את הנרות כו' וז"ש מחוץ לפרכת יערוך כו' מחוץ לפרסא להביא הבירורים דרפ"ח מבי"ע לאצי' ואח"כ בהגיעם לבחי' האצי' הנה מפני שבאצי' אמרו דהוא וחיוהי וגרמוהי חד כו' הרי בחי' אהרן שנק' כהנא רבא שהוא מבחי' חסד דאצי' ששרשו מבחי' ההעלם דבחי' חוורתי הנ"ל שורש גופי המצות והוא הנק' שמחה של מצוה כנ"ל. וזוהי מדרגה השנית בבחי' ההמשכה כו' וע"כ נק' אהרן בשם שושבינא דוקא עד"מ השושבין שיכול להביא הכלה לפני החתן ודאי יש לו זה היכולת מצד התקרבותו אל החתן. וע"ד דוגמא המקורב אל המלך יכול להכניס אחר בהיכל המלך. וכל מי שבוש ומתיירא ליכנס להיכל המלך וצריך סעד ועזר להכניסו. הנה המקורב הזה יכול להכניסו מפני שנכנס תמיד בהיכל המלך. ואין בוש כלל. להיותו נחשב מאנשי היכל המלך כו' וכך בחי' השושבין למעלה הוא אהרן כהנא רבא שהוא מבחי' חסד דע"י. אלא שיורד מאצי' לבי"ע לברר ולהעלות הניצוצות שבמל' שנקר' מטרוניתא כנ"ל וע"כ ביכלתו להכניסם ולהעלותם למעלה במאציל ולהוריד משםההארה שהוא בחי' שמחה של מצוה כנ"ל וגם בענין האהבה הנה הוא מעורר אהבה בכנס"י שיוכלו לעלות וז"ש בהעלותך כו' וכן הוא ממשיך אה"ר בכנס"י מבחי' לבנונית הנ"ל ולכך נקרא אהרן כנ"ל וע"כ נקרא אהרן שושבינא דמטרוניתא