קיט,ב

דלעתיד לא יתבטלו הלכות ומגילות אסתר גם שהיו ניסים יותר גדולים מנס דאסתר כנ"ל לפי שבמגלת אסתר יש בה עכ"פ בחי' ההעלם כל מה שיש בס"ת בבחי' הנצחי' דוקא וע"כ אין לה ביטול עולמות וכמ"ש וימי הפורים לא יעברו כו'. וכמו"כ ההלכות דתושבע"פ הגם שאין לאותיות שבה הניגלין בחי' ספר בכתב אבל בבחי' סוד וטעם הגנוז והנעלם בהלכות יש בהן בחי' נצחיות דספר כמו בתושב"כ ממש והן המשכות חכמה עילאה ממש כמ"ש ע"פ ע"כ קראו לימים האלה פורים בענין הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכות שהן הליכות והמשכות מבחי' חכמת אדם תאיר פניו בחי' יאר ה' פניו אליך כו'. וכן מגלת אסתר נמשכה מבחי' זו שהרי ארז"ל פ' בתרא דחולין (קל"ט ב') אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא בפ' וילך. וע' מזה ג"כ במד"ר פ' לך לך פמ"ב. הרי שורשה מבחי' פני רק שהיה בבחי' הסתר אסתיר פני בבחי' ביום ההוא כמ"ש מזה בלק"ת בד"ה ביום השמע"צ בן חכם ישמח אב ובת"א בד"ה יביאו לבוש מל' וע"י המס"נ שהי' להם המשיכו בחי' זו מההסתר וההעלם אל הגילוי כמ"ש ליהודים היתה אורה ושמחה כו' ועמ"ש בלק"ת בשה"ש סד"ה מי יתנך כאח לי. והנה במד"ר פ' נשא בנשיא אפרים ע"פ ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים. יותר מד"ת הזהר בד"ס וכה"א כי טובים דודיך מיין. טובים דברי דודים מיינה של תורה וכמ"ש במשנה פ' בתרא דסנהדרין חומר בד"ס מדברי תורה ועמ"ש מזה בלק"ת פ' תצא בד"ה ולא אבה כי הנה איתא בס"י בתחלתו וברא את עולמו בשלשה ספרים בספר וסופר וספור. ודברי סופרים נמשכו מבחי' סופר שלמעלה מבחי' ספר וכמ"ש מזה ג"כ עוד בלקו"ת בד"ה ושאבתם מים בששון דרוש השני. הרי שההלכות שהם דברי סופרים הם ג"כ מבחי' השלשה ספרים ואדרבה גבוהים מבחי' ספר. לכן אין להם ביטול גם לע"ל כמו ספר התורה כו' וכמ"כ גם המגלה מטעם הנ"ל שנקראת ג"כ ספר לפי שנתלבש בה בהעלם מה שיש בספר התורה כו'. ובמד"ר ברות ע"פ והנה בועז בא מבית לחם אמרו רב ור' חנינא ור' יונתן ובר קפרא ור' יהושע בן לוי אמרו המגלה הזאת אין נאמרה מפי ב"ד בסיני נאמרה אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה כו' וקבלו היהודים לא כתיב וקבל כתיב רבן של יהודים קבל וכ' המ"כ רבן של יהודים הוא מרע"ה וכ"כ בהדיא בספר הזהר עכ"ל. ועוי"ל שיווי ההלכות למגלת אסתר כי ההלכו' נמשכו מבחי' חכמה שנק' סופר וכמ"כ בימי מרדכי ואסתר מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם ממש שנמשך בהם שם מ"ה דחכמה ממש אף שהי' בבחי' מה ראו על ככה מ"מ מ"ה הגיע אליהם ממש כנ"ל. לכן יש בה מעלה יתירה מדברי הנביאים שנתנבאו בכה שהם עתידים להבטל מחמת כי לע"ל ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה וכמו משה שנתנבא בזה בחי' אספקלריא המאירה. וזהו ענין התורה שנמשכה ע"י משה וכמ"ש ע"פ לאמר זה הדבר כנ"ל וע"כ הנביאים שהיתה נבואתם מבחי' כה אספקלריא שאינה מאירה יהיו בטלים לגבי הגילוי שבבחי' זה ע"ד שרגא בטיהרא. והוא ענין התורה וכמ"ש בלוחות מזה ומזה הם כתובים כו'. וכן ענין ההלכות נמשכו ג"כ מבחי' זה וכנ"ל בענין שנקראו דברי סופרים כו'. ומגלת אסתר ג"כ כיון מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם ממש. היא ג"כ הגילוי ע"ד זה וכמ"ש כתוב זאת זכרון בספר.