קכ,ב

נאמן הנ"ל וכמ"כ מלמעלה למטה באתעדל"ע הנמשל הוא כך דבתחלה נעשה אתעדל"ע בבחי' גיאות והתנשאות והוא הנקרא מוץ ותבן למעלה בכדי שעי"ז לא יפול האור ברקבון וכליון החום והם מיניקת החיצונים והקליפות לפי שהוא רם על כל כו' ואחר שנגדל אור הזרוע לצדיק ח"י עלמין א"צ לבחי' מוץ ותבן זה וכו' וכל זמן שלא נמרח הכרי פטור מן המעשר כנ"ל וד"ל. וזהו דת"ח צ"ל בו גסות שמיני שבשמינית והוא חלק ס"ד ולא חלק ס"ג והוא גס אך אעפ"כ בחלק ס"ד יש בו מן הגסות אמנם מעטרא ליה כסאסאה לשבולתא פי' מעטרא ליה בעטרה דגיאות והתנשאות ומזה נשמר מכל דבר רע והולך ומתגדל וכמ"כ למעלה מעטרא ליה לאור הזרוע לצדיק כו' בבחי' עטרה דגיאות העליון וכמ"ש ה' מלך גאות לבש כו' וד"ל:

ו. וזהו כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. סוסיך הן ב"פ סוס דהיינו ב"פ ס"ג כי שם ס"ג דקדושה ידוע שהוא הוי' במילוי אלף כו' והיינו כאשר הוי"ו דש' הוי' הוא במילוי אלף והרמז בזה הוא ענין לבחי' רוממות להמשכה עליונה בוי"ו דשם הוי' שלא יומשך האור למי שאינו ראוי כו' והוא מפני בחי' הגיאות כנ"ל והיינו בחי' ס"ג דקדושה והוא גס בהיפוך אתוון והיינו הסוס הראשון שהוא מלמטה למעלה כי ההתנשאות הוא בבחי' עלייה מלמטה למעלה כידוע ואתעדל"ע זה בא מחמת אתעדל"ת בבחי' גסות דת"ח בהיותו מנשא את נפשו כנ"ל (וענין הסוס הב' יתבאר בסמוך) ואזי נאמר כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה שהישועה מיוחדת לכנס"י בלבד ולא יקבלו הרשעים מטעם הנ"ל וד"ל. וזהו סוס ורוכבו רמה בים ויש בפי' רמה ב' ענינים א' ענין רוממות וא' ענין השלכה והכל ענין אחד דלפי שע"י הסוס הוא מתרומם וכמ"ש כי גאה גאה גיאה על גיוותניא וכמ"ש רם על כל גוים כו' ואזי נאמר רמה ידך בל יחזיון כנ"ל ונשלכו בים כל מרכבות פרעה וחילו והכל מטעם א' כנ"ל דמפני הרוממות יבא לכלל הקפדה שלא יהי' יניקה וחיות למי שאינו ראוי כו' ואין מההכרח כו' וכנ"ל וד"ל. וזהו שאמר המן יביאו לבוש מלכות כו'. וסוס אשר רכב עליו המלך כו'. פי' סתם המלך שנזכר במגלת אסתר מרמז הכוונה למלך מלכי המלכים הקב"ה. ולכך נק' המלך סתם מפני שהוא מלך כללי לכללות כל ההשתלשלות דאבי"ע וכמ"ש מלכותך מלכות כ"ע כו' וענין שהמלך הזה רוכב על סוס כו' היינו מה שארז"ל הקב"ה רוכב על כרוב קל שלו ושט בי"ח אלף עולמות דכתיב רכב אלקים רבותיים אלפי שנאן כו' פי' הקב"ה היינו בחי' ההמשכה מן ההעלם לגילוי מעולם ועד עולם. ולכך נקרא קדוש ברוך הוא מעלמא דאתכסיא לעלמא דאתגליא כו' ולהיותו בחי' קדוש ומובדל בבחי' העלם והוא בא לידי גילוי לכך הדוגמא הוא כענין הרכיבה על הסוס שע"י רכיבה זו הולך המלך ומתגלה בחוץ לכל עין רואה כו'. כך למעלה כתיב הנה ה' רוכב על עב קל כו' וכיוצא בזה ענין מה שהקב"ה רוכב על כרוב קל כו' ופי' כרוב קל היינו בחי' מל' דאצי' שמעלה מ"ן מנשמות כו' ונק' כרוב קל והוא כדוגמת הסוס לגבי הרוכב כו' וכמ"ש כי תרכב על סוסיך כו' אך זהו בחי' סוס הב' שיורד על ידו מגבוה לנמוך כנ"ל שיש במרוצת הסוס ב' דברים א' עלייתו מלמטה למעלה והב' ירידתו מלמעלה למטה והיינו ב"פ ס"ג א' עולה במעלות הרוממות והגיאות כנ"ל ואח"כ יורד ונמשך למטה מטה ובמאמר זה מדבר בב' המדרגות א' בענין הירידה והגילוי והוא