פתח דבר

ב"ה

בשבח ותודה להשי"ת יוצאת בזה לאור ה"הגדה של פסח, עם לקוטי טעמים ומנהגים", מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע.

וניתוסף בו באור "דברי שלום", להקל על המעיין להבין את הבנת האמור בחיבור הנ"ל.

רבות הן ההערות והבאורים שנכתבו במשך השנים על קטעים מתוך "לקוטי טעמים ומנהגים", בספרים ובקובצים שונים.

בבאור שלפנינו השתדלתי לבאר הדברים באופן קל ומובן. ואם דנו בנושא זה באיזהו מקומן, מצויין לדבריהם.

בנוסף לכל אלה נעזרתי בספר "שערי שלום", להרב שלום שי' שפאלטער, הערות ובאורים על "לקוטי טעמים ומנהגים".

*

החיבור "לקוטי טעמים ומנהגים" נדפס לראשונה בהגדה של פסח, קה"ת תש"ו.

בהוצאה שנית (קה"ת תשט"ו) נוספו בסופו עוד 12 קטעים.

בהוצאה שלישית (קה"ת תשי"ז) נוספו בסופו עוד 16 קטעים, ובסך הכל נדפסו בסופו 28 קטעים.

בהוצאה רביעית (קה"ת תשכ"ג) נוספו בסופו עד 13 קטעים, ובסך הכל נוספו בה 41 קטעים (כמה מהם נדפסו בתחלתו, מעבר לשער).

בהוצאה שביעית (קה"ת תשל"ג) בא ה"לקוטי טעמים ומנהגים" בשולי גליון ההגדה, כל קטע – בשולי העמוד שאליו שייך. כמו כן נוספו בהוצאה זו כמה קטעים. וכך הוא גם בכל ההוצאות הבאות.

בהוצאת קה"ת תשמ"ו נוספו עוד 2 קטעים, ונדפסו בשולי הגליון בתור "הוספה לאחר זמן". גם ניתוספו בה מילואים, על פי אגרות קודש ועוד.

בהוצאת קה"ת תשמ"ז, ניתוסף בסופו "פיענוח המראי מקומות והציונים". כלומר ציטוט חלק מהקטעים, שמצויין אליהם ב"לקוטי טעמים ומנהגים".

*

כפי הנראה התאמץ כ"ק אדמו"ר זי"ע בחיבורו זה, שיהי' מועט המחזיק את המרובה, הן בסגנון והן בצורת ההדפסה. ולכן:

(א) נכתב לפעמים בקיצור לשון ביותר, שדורש באור קצר.

(ב) הציונים לספרים הם בדרך כלל בראשי תיבות, ובלי פירוט המקום בתוך הספר.

(ג) גם כשאותו פירוש, או אותה הלכה, הובא בכמה ספרים, מסתפק לפעמים בציון לאחד מהם.

(ד) כשיש כמה נושאים באותה פיסקה, צירפם פעמים רבות באותו קטע, והפריד בינם בנקודה, או בנקודה ומקף ". –". שבא לציין שהוא כעין קטע חדש; אלא שכדי שלא להשאיר הנייר חלק, באו שני הנושאים באותו קטע (ובזה מיושבים קטעים רבים, שבהם שני נושאים, אשר לפום ריהטא לא נראה קשר בינם).

במהדורה שלפנינו השארנו את נוסח ה"לקוטי טעמים ומנהגים" כפי שנדפס בהוצאות הקודמות, בלי שינוי; מלבד פתיחת ראשי התיבות, כדי להקל על המעיין.

בשולי הגליון באים: (א) באור קצר – להקל על המעיין. (ב) פירוט הציונים, וציטוט הדברים שנאמרו באותו ספר. (ג) ציון וציטוט מחיבורים נוספים שבהם נתפרשה אותה הלכה או אותו פירוש.

*

אין בידינו הרשימות בכתב-יד-קדשו, שעל פיהם נדפס חיבור זה.

אמנם בחורף תשע"ז נתפרסמו (תחיינו גליון 7 ע' 58) שני עמודים של רשימת ציונים בכתי"ק, אשר רשם לעצמו ממה שנמצא באיזה ספרים על ההגדה, כדי לבדוק במקורו אם יש בו חידוש, ולהעתיק משם לחיבורו "לקוטי טעמים ומנהגים". ורשם עליו: "כ"ז לברר במקומו".

רק חלק קטן מתוכן הערות אלו, נכלל בלקוטי טעמים ומנהגים.

למען השלימות מועתקת רשימה זו בתור הוספה, עם הערות וציונים בשולי הגליון.

כמה שורות הועבר אליהם קו למחיקה, ולא נעתקו בזה.

*

ויה"ר שנזכה לעסוק כל ימינו בתורת רבותינו הקדושים, לירד לעומק דבריהם, וישמיעונו נפלאות מתורתם, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

שלום דובער לוין

יום ועש"ק ח"י אלול ה'תשע"ז

ברוקלין, נ.י.

* * *

הגדה של פסח
דינים, מנהגים, מקורות וטעמים