סדר קרבן פסח

ונשלמה פרים כו' (בשינוי לשון קצת: של"ה מס' פסחים בתחלתו, סידור האריז"ל).

קרבן פסח כו' זהו הענין כו' (לשון סדר היום הועתק שם). בסי' יעבץ הקשה על סדר זה כמה קושיות וכתב לאומרו בנוסח אחר. וכדי שלא יוקשה מה שרבינו הביא בכל זה לשון סדה"י, י"ל בתירוץ קושיות היעבץ:

א] שלא הזכיר זמן ההקרבה ביחוד וקדימתו בחל ער"פ להיות בע"ש - י"ל דכיון דאמירת סדר ק"פ הוא משום ונשלמה פרים שפתינו, ולא חייבוהו לכוון לאומרו בדיוק בשעה שהיו מקריבין את הק"פ בפועל ודיו שיהי' בזמן שהקרבת ק"פ כשרה, וכמו שהוא לענין תפלת מנחה, לא רצו להזכיר בנוסח זה שהי' הפסח קרב בשמונה ומחצה כו', כיון דע"פ רוב לא יוכל לכוון אמירתו לזמן זה, ויהי' כסותר א"ע. ב] לא פרט על מי מוטל חיובו - וי"ל דלא רצו לפרוט בזה דהוא דוקא בטהורים ויכולים להגיע לירושלים בשעת שחיטת הפסח, דא"כ הוא סותר לענין ונשלמה כו' וכנ"ל. ג] לא פרט שנוי הפשטו בשבת. - י"ל דאפילו את"ל דאין הפשטו בשבת כהפשטו בחול (ראה נ"כ הרמב"ם הל' ק"פ פ"א הי"ד), הרי אין השינוי אלא באופן ההפשטה ולא נחית לפרטים כאלו. ד] כתב בפשיטות שהאלי' קריבה ולא התנה שזהו בכבש, כי עז אין אליתה קריבה. - וי"ל דאין זה מצוי, כי רוב פסחיהם היו מן הכבשים, וכתירוץ הראשון על קושיא מעין זו בתוד"ה מאלי' (פסחים ג. ב). ועדיין צ"ע. ה] נשמטו פרטי צליית הפסח נקורו ואכילתו, - וי"ל מפני  שאין כל זה נוגע להקרבת ק"פ, וגם אינו בזמן אמירת סדר ק"פ, לכן לא הזכירם אלא בכללות. וא"ו] לא נזכר ע"ד חגיגת יד'. - וי"ל, וכמו שרמז ביעבץ גופא, שנשמט מפני שהחגיגה אינה אלא רשות, ואינה באה בשבת במרובה ובטומאה (פסחים סט, ב).

ומקבל כלי המלא תחלה ואח"כ מחזיר הריקן מפני שאין מעבירין על המצות (פסחים סד, ב).

קוראין את ההלל - הלוים (תוספתא פסחים, ספ"ד).

תוקעין - הכהנים בחצוצרות (במדבר י, ח-י. תמיד פ"ז, מ"ג).

ונותנים כנראה הוא טה"ד וצ"ל ונותנם וכ"ה בכמה דפוסים.