סימן סדר של פסח

סימן סדר של פסח קדש כו'. במחזור ויטרי סי' סה הובאו סימנים אלו ב"סדר ערוך שסידר ר' שלמה בר יצחק זצ"ל" - רש"י (וי"א כי אחד מבעלי התוספות ר' שמואל מפלייזא - מפלייש - הובא באור זרוע סי' רנ"ו - חבר הסימן קדש ורחץ כו'. שד"ל בשם כת"י). ובפרדס לרש"י, בהגמ"יי (על סדר הגדה שברמב"ם) ובאבודרהם הובאו עוד סימני סש"פ בנוסחאות שונות. אבל בפע"ח (שער חהמ"צ פו"ז), במ"ח ובסי' האריז"ל מבאר סדרו ש"פ ע"פ הסימן קדש ורחץ כו'. והאלשיך. חיד"א ועוד פי' ע"ד המוסר.

ורחץ תיבה זו בתוספות וא"ו - למען שיהיו כל התיבות שבסימן זה בני שתי תנועות. ובסי' הרש"ר וקול יעקב איתא רחץ בלא וא"ו, ואולי מנקדים רחץ בשני פתחין.

עוי"ל תוספת הוא"ו להדגיש שצ"ל קדש ואח"כ רחץ אף למי שאין נוהג כן בשאר ימות השנה (וכדעת הט"ז וח"י ר"ס תע"ג), או שאף שרוחץ קודם קדש (כדעת הב"ח שם) חוזר ורוחץ (שמה"ר).

מאבא מארי ז"ל שמעתי ע"ד הסוד לבאר דיוק הוא"ו ועוד שינוי שישנו בשתי תיבות אלו, אשר רק הם נאמרו בלשון ציווי ולא סיפור, כי קדש ורחץ רומזין על ג"ר דחכמה (קדושה) וד"ר דבינה (טהרה, רחיצה) שלא הי' בהם פירוד ושבירה, כי לקחם עתיק לחלקו. משא"כ י"ג בחי' הנשארות מהם. וזהו אשר קדש ורחץ בא בוא"ו החיבור. וגם רק הם באים בלשון ציווי - רמז רמזו לקדש ולרחוץ מהבחי' העליונות את שאר י"ג בחי', הנרמזות בי"ג הסמנים: כרפס כו' נרצה.

רחצה. יש שרצו להגי' רחץ (בשני פתחין), אבל במחזור ויטרי, אבודרהם, פע"ח מ"ח, סי' האריז"ל, סי' שלה, סי' יעבץ וכו' איתא רחצה, וראה בפע"ח טעם הדבר.