ספריית חב"ד ליובאוויטש

יא כסלו

מהגהות אאמו"ר על הסידור "סדר התפלה" (עם הדא"ח): ח"א ד"ה ברוך שאמר והי' העולם (לט. ד): "משא"כ בח' רדל"א", ניתקן "ומעתה יובן פי' וענין בחי' רדל"א".

ח"ב ד"ה עד הגל (דש. ד): "לרבנן והלכה כר"י שבירך", ניתקן "לרבנן אם בירך".

שם: "דעת ר"י וכן האמת" העביר קומוס על "וכן האמת".

שם (שה. א): "התהו דנקודים" ניתקן "התהו דעקודים".