ספריית חב"ד ליובאוויטש

יד כסלו

מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת "רבותי מיר וועלען בענטשען" עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השלחן.

באחת משיחותיו ביאר אאמו"ר ותוכן דבריו: יש צדיק ישר תמים חסיד. צדיק ע"ש קיום מ"ע - ממשיך גילוים דסדר ההשתל'. ישר ע"ש קיום ל"ת - גילוים למעלה מסדר ההשתל'. תמים - ערנסטקייט - גילויים דטעם עצו ופריו שוים, התחברות סוכ"ע וממכ"ע. למעלה מכולם חסיד, ויש בזה ג' מדרי': א) שעניני העולם אינם מטרידים ומבלבלים אותו. כאו"א יכול להגיע לזה וכאו"א מחוייב להגיע לזה. ב) שכל עניניו הם אלקות. ואף שלא רחוקה היא ממך גו', מ"מ אין זה שייך לכאו"א. ג) מ"ש בת"ז: איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דילי', ופי' בסש"ב שזהו ליחדא קובו"ש בתחתונים ולא לרוות נפשו הצמאה בלבד.