ספריית חב"ד ליובאוויטש

כסלו

ב כסלו

אאזמו"ר ביאר פעם במאמר, הא דר' אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, כי הרי התפלה צ"ל בחיות, וע"י שנותנים צדקה לעני קודם התפלה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפלה. ונענע בידו ממטה למעלה לרמז שהרבוי בהפלאה. - וכמה פעמים קודם התפלה הי' אאמו"ר מחזר אחרי עני ליתן לו לאכול.