ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך א

א

כ"א אדר פ"ח

ריגא

כבוד הרה"ג המפורסם לשם ולתהלה, בקי

בחדרי התורה, אוצר בלום וגל אגוזים, שר

התורה, דן ומורה רב החובל בים התלמוד

ומורה דרך בנושאי כליו וכו'

מוהרר"י ראזין שליט"א

שלום וברכה!

מכתבו הגיעני. וע"ד חכמת התכונה ה מצינו ביד החזקה להרמב"ם ז"ל הרבה במקצוע חכמה זו. וכנראה נשען הרמב"ם ז"ל ג"כ על ספרי חכמי או"ה בזה. וכמוש"כ לענין החשבונות בהל' קדוה"ח פי"ז הכ"ה. גם מש"כ בהל' יסוה"ת פ"ג נמצא ג"כ בספרי חכמי יון, וביחוד ספרי אריסטו ותלמידיו ומפרשיו.

ופניתי לכהדר"ג בברור שיטת חכז"ל בחכמה זו ובפרט בהשואת המקומות הסותרים ביותר וכמו (ברכות נ"ח) (פסחים צ"ד) - והרי גם שם פלוגתת חכמי ישראל וחכמי או"ה ונראין דבריהם וגו' ו (חגיגה י"ב) (ויומא כ') ו (ב"ב כ"ה) (ב"ב ע"ד).

וביותר שאלתי ובקשתי לבאר עד כמה שאפשר להעלות על הכתב שיטת חכז"ל בתכונה כפי המובא בש"ס תוספתא וכו', בענין הגלגלים, תנועות השמש והירח, ד' יסודות והיסוד החמישי שממנו הגלגלים, כוכבים וכו'.

והנני נשאר דו"ש ומכבדו כערכו הרם

מנחם שניאורסאהן

צרוף מרקא לתשובה.

כתובתי:

M. Schneersohn

Riga, Posterestante

א

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 541. קובץ יגדיל תורה ירושת"ו גליון יד ע' 37 והוגהה ע"פ גוכתי"ק.

מוהרר"י ראזין: הגאון מרוגוטשוב. אגרת נוספת אליו - לקמן ה.

ברכות נח: אמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דהנהרדעא לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו. ועיי"ש בהמשך הסגיא.

פסחים צד: חכמי ישראל אומרים ביום החמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע, א"ר ונראין דבריהם מדברינו. ועיין פנ"ז שם כל הסוגיא.

חגיגה יב: הארץ על מה עומדת על העמודים כו' עמודים על המים כו' מים על ההרים כו'.

יומא כ: א"ר לוי מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע.

ב"ב כה: ר"א אומר עולם לאכסדרה הוא דומה ורוח צפונית אינה מסובבת וכיון שהגיעה חמה אצל קרן מערבית צפונית נכפפת ועולה למעלה מן הרקיע ורבי יהושע אומר עולם לקובה הוא דומה ורוח צפונית מסובבת וכיון שחמה מגעת לקרן מערבית צפונית מקפת וחוזרת אחורי כיפה.

ב"ב עד: אמר לי תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי אזלי וחזאי דעביד כוי כוי שקלתה לסלתאי אתנחתא בכוותא דרקיעא אדמצלינא בעיתיה ולא אשכחיתא, אמינא ליה איכא גנבי הכא אמר לי האי גלגלא דרקיעא הוא דהדר, נטר עד למחר כי השתא הכא ומשכחת לה.

שיטת חכז"ל בתכונה: ראה לקו"ש ח"י ע' 181.