ספריית חב"ד ליובאוויטש

י

ב"ה, כ"ו אלול, צ"ח

פאריז

כבוד הרה"ג והרה"ח חו"ב אי"א נבון ומשכיל

מהור"י שי'

שלום וברכת כוח"ט

קבלתי הפ"ש ע"י חתנו הנעלה שי', כן נמסרו לי המאמרים ששאל, ות"ח ע"ז. ובודאי יקיים ג"כ הבטחתו להמציא לי העתקה מר"ד וכו', וכמו שמסר ג"כ י חתנו שי', ובלא אחור זמן כ"כ.

לקראת השנה הבע"ל אברכו בכוח"ט, בשנת הצלחה בעבודתו ורוב אושר בגו"ר.

המכבדו ומאווה לו ולכל אשר לו כוח"ט וכט"ס

מ. שניאורסאהן

י

מגוכתי"ק.

מהור"י: דזייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ו, ובהנסמן בהערות שם.

חתנו הנעלה: ה"ר שלמה זלמן העכט, שלאחר נשואיו בא להשתלם בתורת ובדרכי החסידות בישיבת תומכי תמימים באטוואצק שאצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

העתקה מר"ד: מרשימות דברים של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בעת ביקורו בארה"ב בשנת תר"צ. ראה לעיל ארבע האגרות שלפנ"ז.