ספריית חב"ד ליובאוויטש

ק

[תש"ב-ג]

רז"ל מספרים (שמ"ר פכ"ח) כשביקש הקב"ה ליתן תורה לישראל אמר למשה: אמור לנשים תחלה - הן מזדרזות במצות - שיהיו מנהיגות בניהן לתורה.

ולכן - ע"י חנוך הראוי שהי' אז - מצינו בדור ההוא של מ"ת אשר כשקבצו זהב לעשית העגל לא רצו הנשים להשתתף בזה בשום אופן - אבל, כשזמן קצר אח"ז, נתנו בנ"י נדבתם לבנין המשכן היו הנשים הראשונות להביא לבנין המשכן,

הורים! אבות ואמהות!

שלמה המלך - החכם מכל האדם אמר (משלי יד, א) חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידי' תהרסנו.

כל בת וילדה - היא העתידה לבנות, כשתגדל, בית בישראל. ובה תלוי קיום הבית או, ח"ו, הריסתו.

אבל להכין אותה למילוי תפקיד היותר חשוב זה - עליכם, הורים, מוטל הדבר. ועל שכמכם כל האחריות בעד עתידה של בתכם ועתידו של ביתה אשר עלי' לבנות אותו.

ולעזור לכם לתת לבתכם חנוך הראוי הדרוש לה למצוא את דרכה דרך הישר בחיים מאושרים ברוח וגשם

כדי להמציא לבתכם, בת בתכם וכו' את כל הידיעות הדרושות לה למילוי תפקידה

כדי להעמידה על יסודות חזקים של ה"אני מאמין" של כל עם ישראל

כדי להטביע עלי' חותם בת ישראל הקשורה לדתה תורתה ומסורת אבות

לתכלית זו נתייסדו ע"י ה"מל"ח" בתי הספר "בית רבקה - בית שרה".

הורים! ראו אשר בתכם תבקר בביה"ס ב"ר או ב"ש אשר בשכונתכם.

אנשים ונשים! עזרו את ה"מל"ח" בעבודתו, עבודת התיסדות והרחבת רשת ביה"ס שלו ואזי בטוחים אנו אשר בעהשי"ת יהיו תלמידות ביה"ס האלו המה מהבונות דור הצעיר, דור בריא בגו"ר, דור אשר בו עם ישראל יתפאר.

בברכה וכבוד

יו"ר ועה"פ

ק

מגוכתי"ק. מתחיל משנת תש"ב, והולך ומוסיף בשנה שלאח"ז, יסד המל"ח כו"כ בתי ספר לבנות "בית רבקה - בית שרה" (ראה לעיל אגרת לו ובהנסמן בהערות שם). הנוסח שלפנינו נכתב בלה"ק ע"מ לתרגמו לאנגלית, להדפיסו כמנשר ולהפיצו בישראל. אגרות שנכתבו באנגלית לא נדפסים בכרך שלפנינו, אך כאן שנמצא המקור שנכתב בלה"ק, נדפס בלשונו המקורי. וכעין זה גם לקמן אגרות קא. קכג. קכד. קסח.

יו"ר ועה"פ: מל"ח.