ספריית חב"ד ליובאוויטש

קא

ער"ה ה'תש"ד

שלום וברכה!

שולחים אנו לך בזה חוברת קטנה - תוכן שיחה עם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש - דברי חיזוק התעודדות ובטחון. ובאו בה פרשה הראשונה של ק"ש וקאפ' אחדים תהלים, אשר בחר בהם כ"ק אדמו"ר שליט"א להציע לאומרם בעתים מזומנות, כמבואר בפנים החוברת. ובטוחים אנו אשר לפעמים תכופות תקראנה, וממנה תשאב תוקף באמונה, חוזק לב, אהבת רעים וקירוב לדתך והתורה והמצוה.

רצוננו להעתיק בזה ג"כ דברים אחדים מה שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א באסיפה רבה במעמד עם רב, לאמר:

מצוה גדולה וחוב קדוש על כל אחד ואחד לפרסם ולהודיע לכל אחד מבנ"י הנמצא בצבא בים ביבשה או באויר כדברים האלה:

רבותינו ז"ל אמרו כל המניח תפלין מאריך ימים.

אחינו אנשי הצבא! הזהרו להניח תפלין בכל יום ויום מימות החול.

החיל אשר א"א לו בשום אופן להניחם בבקר יניחם בצהרים, ובלבד שיהי' קודם שקיעת החמה.

וזהו סגולה אשר השי"ת יחזיר אתכם בשלום לבתיכם".

השמר בקיום המצות ובפרט במצוה זו והזהר גם את כל חבריך עד"ז.

ולקראת השנה הבע"ל אנו מאחלים לך שנה טובה ומתוקה, אשר בקרוב הרשעה כולה בעשן תכלה ותחל שנה וברכותי' ותחזור לביתך בריא ושלם, בהצטיינות גם כיהודי גם כאמריקאי, וכולנו, בתוך כל אחב"י, נזכה לגאולה שלימה ע"י משיח צדקנו ב"ב.

לשנה טובה תכתב ותחתם!

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועה"פ

קא

מגוכתיק, ע"מ להעתיקו לאנגלית ולשלחו, בצירוף לחוב' הנזכרת כאן, לחיילים יהודים שבצבא ארה"ב. ראה הערה לאגרת שלפנ"ז. עדכ"ז מסופר בקובץ ליובאוויטש (חוב' ראשונה ע' 7): אויסער דער רעגולערער טעטיגקייט פון "מחנה ישראל" אויף פארשידענע געביטן פון חיזוק היהדות אין פארשידענע קרייזען, פארנעהמט לעצטענס א באדייטענדען ארט אין "מחנה ישראל" ארבייט - די פארבינדונג מיט אידישע סאלדזשערס, אויף צו געבען זיי פארשידענע הילף און שטארקען זייער גייסט. זעהר א שטארקען איינדרוק האט געמאכט דער מעסעדזש צו אידישע סאלדזשערס, געהערט געווארן - אין א שמועס - פון כ"ק אדמו"ר שליט"א, און ארויסגעגעבען אין ענגלישער איבערזעצונג דורך "מחנה ישראל". די הויפט-טעמע פון דעם מעסעדזש איז "מיט אמונה און בטחון אין דעם אויבערשטען איז מען מוטיג און זיכער". אין א

לייכט-פארשטענדליכער און קורצער שפראך דערקלעהרט כ"ק אדמו"ר שליט"א וועגען השגחה פרטית, וועגען בטחון, וועגען פונק פון אמונה, וועלכער איז איינגעפלאנצט בא יעדען אידען, וועגען די גייסטיגע געפאהרען, וואס לויערען אויפ'ן אידישען סאלדזשער און ווי צו פארהיטען זיך פון זיי, ווי צו באזייטיגען שרעק און אומעט, א.א.וו. דיזער מעסעדזש ווערט געשיקט צו יעדען סאלדזשער, וועלכער פארלאנגט עס, ווי אויך צו טשאפינס, וועלכע טיילן אס אויס צו די אידישע סאלדזשערס פון זייער אפטיילונג.

המאמר לחיילים בצירוף למכתב הברכה שלפנינו נזכר גם לקמן אגרות קד. קז. קלד.

יו"ר ועה"פ: מחנ"י.