ספריית חב"ד ליובאוויטש

קב

ב"ה בין כסה לעשור תש"ד

כבוד אברכי התמימים, אי"א וו"ח ואנשי

מעשה,

תלמידי ישיבת תומכי תמימים ד' עליהם

יחיו

מאנטרעאל

שלום וברכה!

במענה על ברכתם לשנה הבעל"ט - הנה ברך לקחתי ואשיבם ברכת חתימה וגמר חתימה טובה בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה.

ימים האלו - הם ימים בין ראש השנה ל"ראש השנה", היינו יום הכפורים שגם הוא נקרא ר"ה (תוס' נדרים כג, ב), וכמה ענינים יש ללמוד מזה. ומהם חלוק ר"ה דר"ה - ור"ה דיוהכ"פ הוא, שהראשון הוא בבחי' חיצוניות והשני בבחי' נשמה ופנימי' (לקו"ת רד"ה והי' ביום ההוא יתקע).

והנה כמו שע"פ פשוט, ענין ימים אלו הוא עבודת התשובה, וכמרז"ל ר"ה יח, א דרשו ד' כו' אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ, וא"כ מובן שכולם הם הקדמה והכנה ליום הכפורים, כי אז הוא אמיתית ותכלית התשובה אשר לפני ד' תטהרו ועצמו של יום מכפר.

עייג"כ סד"ה צהר תעשה תש"ב "ר"ה הוא שרש ומקור על יראה כו' ויוכ"פ מקור לתשובה".

כמו"כ גם בפנימיות הענינים עכצ"ל, דכל עשי"ת הרי - מלבד ענין הפרטי שבכאו"א מהם - הם הכנה ליוהכ"פ, והיינו שעי"ז באים מהחיצוניות להפנימיות, שזהו כללות ענין התשובה שהוא דוקא בפנימיות הנפש. ואפי' תשובה תתאה כן הוא (רד"ה אר"א למה תוקעין תרצ"א) וכ"ש תשו"ע. ועיין לקו"ת סד"ה שובה (השני) שכ' "בעשי"ת עד יוהכ"פ שאז לפני ד' תטהרו שמגיע לבחי' פני ד' כו' את פניך ד' אבקש", ובד"ה כי תצא (השני) ס"ג מפרש שע"י את פניך ד' אבקש בא לבקשו פני, היינו עצמיות פני' נקודת הלב (ולא הארתה).

וי"ל שבזה - ר"ה עשי"ת יוהכ"פ - נכלל כל ענין בריאת האדם: ר"ה נקבע ביום בריאתו, אשר אדם ממקום כפרתו נברא (ב"ר פי"ד). אבל הוא עדיין בכח ולא בפועל - ובעבודה בכאו"א היינו מה שבירידת הנשמה משביעין אותה ל' שובע, נתינת כחות מלמעלה. ותכלית הכוונה בזה הוא שיבוא לוהרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה שזהו בחי' יוהכ"פ ויום התשובה ויובל (מובן כ"ז באר היטב מד"ה

האזינו - הראשון - שבלקו"ת, ועיין שם רס"ב).

- ולהעיר שעיקר קריאת שם ר"ה ליוהכ"פ הוא ליוהכ"פ שביובל (ערכין יב, א.

ומפרשי התנ"ך יחזקאל מ, א) -

ומגיע לזה ע"י עבודתו ממעמקים עומקא דלבא, פני' הלב, עשרה עומקים שבנפשו.

והשי"ת יחזרנו בקרוב ממש בתשובה שלימה לפניו - (עיין לקו"ת ביאור ולא אבה בסופו: והוא בנעילה כו', ובביאור דכי תצא שנעילה זהו בחי' נישואין (פנימיות) ולא אירוסין (חיצוניות)) - ונזכה מיד (כל' הרמב"ם תשובה פ"ז ה"ה ואדה"ז באגה"ת פי"א) לגאולה שלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכת חתימה טובה וגמח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קב

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 381 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

ימים האלו: ראה גם לקמן אגרת קד.

יו"ר ועד הפועל מחנ"י.