ספריית חב"ד ליובאוויטש

קד

יום ו' לחדש תשרי תש"ד

כבוד הוו"ח אי"א נעלה ונכבד וכו'... שי'

שו"ב

שלום וברכה!

מזמן לזמן באים אנו בכתובים עם החילים היהודים ושולחים להם חוברות שונות כדי לחזק את לבם בכלל ולעוררם בעניני יהדות בפרט.

כעת יצא לאור מאמר לחילים מיוסד על דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בענין אמונה ובטחון, ונשלח (כמובן חנם) בצרוף מכתב ברכה לכל החילים היהודים אשר כתבותיהם ידועות לנו, ואם יודיענו את כתבת בנו וחתנו שי' העובדים בצבא נשלח גם להם חוברות הנ"ל וכן נכניס שמותיהם לרשימתנו, בכדי לעמוד עמהם בקשור מכתבים גם להבא, וכנ"ל.

שולחים אנו לו בחבילה מיוחדת איזה מהקונטרסים וחוברות שהופיעו ע"י "קהת",

כי נודע לנו בתמי' גדולה אשר עד עתה אין בידו הספרים שיצאו לאור ע"י בזמנים שונים (ואם ארזים כן...).

ימים האלו שבין ראש השנה ל"ראש השנה" היינו יוהכ"פ, שגם הוא נק' ראש השנה כמ"ש בתוספות נדרים כג, ב. (ועיין בס' חסידים סי' רנ"ח, ובלקו"ת בד"ה והי' ביום ההוא יתקע וסד"ה יחיינו מיומים) כמה רמזים עמוקים יש בהם, ואחד מהם:

כל החי - ישראל נקראו חיים - ישים אל לבו, אשר ציוונו הקב"ה לעשות ולחוג ראש השנה לא ביום הראשון למעשה בראשית אשר אז נבראו השמים והארץ וכל תולדותיהם (ב"ר פ"א, ועיין תוד"ה ואת חגיגה יב, ב) גם לא ביום השביעי לבריאה אשר ביום זה בחר ה' לקדשו מכל הימים - ברם ויצוונו ד' לעשות ראש השנה דוקא ביום ברוא אלקים את האדם, יצור אשר תיכף ביום בריאתו אמר והכריז לכל הברואים: ד' מלך גאות לבש גו' בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ד' עושנו, וכסיפור רז"ל (פדר"א פי"א, זח"א רכא, ב).

כל אחד מאתנו, וכבו' בכלל, שחננו ד' בהשפעה בחוג מכיריו ומיודעיו צריך להכריז בדבור ועל ידי מעשיו:

קודם יום הבהיר אשר יהי' ד' למלך על כל הארץ, בואו והכונו לקראת יום ד' הגדול והנורא על ידי תשובה תורה ומעשים טובים.

על כבו' הי' לעמוד בשורה ראשונה של עובדים - בנפש וגוף ובממון - בתעמולה לחיזוק היהדות וקיום התורה והמצוה בין חוגים היותר רחבים של בני ישראל (כמה אופנים בעבודה זו מבוארים בפרוגראם של "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חנוך" שנדפסו בקובץ "היום יום").

וד' יזכנו אשר ע"י השחיטה שנעשה אנו - זה הזובח את יצרו (סנהדר' מג, ב) - יבוא בקרוב ממש יום שישחוט הקב"ה ליצר הרע, כהבטחת רז"ל (סוכה נב, ב).

בברכת חתימה וגמח"ט לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קד

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 369 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

יצא לאור... החילים: ראה לעיל אגרת קא.

ימים האלו: ראה גם לעיל אגרת קב.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.