ספריית חב"ד ליובאוויטש

קה

ב"ה, י"ג תשרי, תש"ד

כבוד הנעלה וו"ח אי"א עסקן נמרץ ורב

פעלים כו'

מהר"ש שי' פאלמער,

שלום וברכה!

נגמרה היום הדפסת שיחת חג הפסח תש"ג, והנני מסגיר בזה חוברת אחת. כן צויתי לשלוח לכבו' תיכף איזה עקז' בחבילה מיוחדה. ובבקשה להודיע כמה עוד עקז' לשלוח לו.

נתאחרה ההדפסה עד עתה מפני כמה סיבות. ומהן, כי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הוסיף על השיחה כהנה וכהנה, וגדלה באיכות וגם בכמות מאשר היתה השערתנו מראש. ועוד זאת היתה בסבה אשר רצינו שתודפס השיחה בתכלית ההידור ועם מפתחות, מראה-מקומות וכו'.

מברכים על המוגמר, ואביע בזה עוד הפעם את תודתי, בשם כל אלו אשר יקראו וילמדו שיחה זו, על אשר הודות לו, ביחד עם הנכבד והנעלה אי"א וו"ח וכו' מר כץ שי', היתה האפשרות להו"ל חוברת זו.

בחג הסוכות שאז הוא יום הראשון לחשבון בין הקב"ה וישראל אחרי הכפרה ביוהכ"פ - וכסיפור רז"ל במדרש (ויקרא רבה פ"ל) - נצטווינו ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל. וביארו רז"ל במדרש שם: אלו ישראל, אתרוג - בני אדם שיש בהם תורה ומעשים טובים; לולב - בנ"א שיש בהם תורה ואין בהם מע"ט; הדס - בנ"א שיש בהם מע"ט ואין בהם תורה; ערבה - אלו שאין בהם לא תורה ולא מע"ט. ואמר הקב"ה: יוקשרו כולן אגודה אחת ואותה שעה אני מתעלה.

וזהו מה שיש ב שיחה מה שאין ב מאמר, אשר לא זו בלבד שהאתרוג והלולב נעשים הדר על ידה, אלא גם ההדס ואפילו הערבה (וכפי' רז"ל ענינם בבני אדם, כנ"ל) הרי, אם ימצא איש שישתדל בזה, יוכל להדרם ולעשותם נאים על ידי כמה מחלקי השיחה, עד שיעשו כולם אגודה אחת - עיין כריתות (ו, ב) כל תענית כו' מהכא ואגודתו גו' - לעשות רצון ה' בלבב שלם.

ואשרי האיש אשר שלמה שמו על שם אשר שלום יעשה בין כל ארבעה סוגי האנשים אשר בבני ישראל כנ"ל, וכשיהיו כולם כאחד אזי ינתן להם - כבקשתנו בברכת שים שלום - ברכה ורחמים וחיים.

באיווי חג שמח לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועה"פ

מכתבי מיום ז' מנ"א בטח הגיע בזמנו.

קה

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 392 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כבוד... פאלמער: אגרת נוספת אליו - לעיל פט.

שיחת חג הפסח תש"ג: ראה לעיל שם.

יו"ר ועה"פ: קה"ת.

מכתבו מיום ז' מנ"א: דלעיל פט. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.