ספריית חב"ד ליובאוויטש

קו

ב"ה, יג תשרי, תש"ד

כבוד הוו"ח אי"א נכבד ונעלה מו"מ באמונה

מהור"י שי' כץ

שלום וברכה!

במענה על מכתבו לשנה הבע"ל (הגיעתני רק ערב יום הכפורים אחרי הצהרים, ולכן נתאחר המענה שלי).

הנה כל המברך יתברך בברכות מאליפות למעלה מעלה בנפש וגוף בטוב הנראה והנגלה.

מכתבי מיום י' מנ"א בודאי קבל במועדו.

מפני כמה סיבות נתאחר גמר הדפסת שיחת חג הפסח תש"ג עד עתה. ואחת הסיבות היא אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הוסיף על השיחה כהנה וכהנה וגדלה באיכותה וכמותה מאשר שערנו מראש. ועוד סיבה, אשר רצינו שתהי' החוברת בתכלית ההידור.

היום סוף סוף הביאוה מבית הכורך וצויתי לשלוח לכבו' איזה עקז' בחבילה מיוחדת (מלבד המוסגר בזה). ובבקשה להודיע עוד כמה עקז' לשלוח לו.

בהזדמנות זו הנני מביע לו עוד הפעם את תודתי בשם כל אלו אשר יקראו וילמדו שיחה זו, על אשר הודות לו, ביחד עם הוו"ח אי"א נכבד ונעלה מהר"ש שי' פאלמער, היתה האפשרות להדפיס חוברת זו.

אמרו רז"ל (אבות פ"א מי"ב) הוי מתלמידיו של אהרן כו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ופירש רבינו הזקן בתניא (פל"ב) שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראים בשם בריות בעלמא צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה'.

וזהו מה שיש ב"שיחה" מה שאין ב"מאמר", שנוסף על זה אשר הלמדן ויודע ספר יתעורר על ידה, הרי אפילו איש הפשוט וגם בריות בעלמא אפשר לקרבן לתורת ה' ולעבודתו על ידי כמה מהענינים המדוברים בשיחה.

ולפעול קירוב זה בפרט, זהו מעבודת בחי' אהרן הנמצא בכל אחד מישראל, ובפרט בבני בניו הכהנים.

החותם בברכת חג שמח, לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קו

מהעתק המזכירות.

כבוד... כץ: אגרות נוספו אליו - לעיל עז, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי מיום י' מנ"א: דלעיל צב. וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.